velikost textu

Lex artis - právní výklad pojmu (komparativní analýza)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lex artis - právní výklad pojmu (komparativní analýza)
Název v angličtině:
Lex artis - Legal Interpretation of the Issue (comparative analysis)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Magdalena Mikulová
Oponenti:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
Id práce:
146034
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lex artis, lékařské pochybení, profesní standardy
Klíčová slova v angličtině:
lex artis, medical malpractice, professional standards
Abstrakt:
Resumé Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku právního výkladu pojmu lex artis, o němž někteří autoři hovoří také jako o známém pojmu neznámého obsahu. Obecně se tento pojem váže k činnosti lékařů a jiných zdravotnických pracovníků při péči o zdraví pacienta, přičemž setkat se zpravidla můžeme s jeho ablativem lege artis, který je užíván k označení odborně správného postupu. Zcela běžně se již tento pojem objevuje v odborné literatuře a soudní judikatuře, kde se o porušení povinnosti postupovat lege artis hovoří jako o nezbytném předpokladu pro vznik odpovědnosti lékaře či poskytovatele zdravotních služeb za újmu na zdraví pacienta. Určité úskalí užívání pojmu lex artis spočívá ve skutečnosti, že jej platná právní úprava nezmiňuje a nedefinuje, jeho význam je proto nutné z právních předpisů dovozovat výkladem. Za legální vymezení pojmu lex artis je od 1. 4. 2012 pokládáno ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, definující náležitou odbornou úroveň poskytování zdravotních služeb, které je pro svůj údajný rozpor s právy pacientů garantovanými Úmluvou o lidských právech a biomedicíně od počátku předmětem kritiky ze strany části odborné veřejnosti. Cílem této práce je za pomoci analýzy právní a mimoprávní úpravy, jakož i relevantní soudní judikatury, vymezit obsah pojmu lex artis a zhodnotit možnosti jeho výkladu mimo jiné i se zřetelem ke zmíněným kritickým postojům. Pozornost je přitom věnována jak právní úpravě vnitrostátní, tak mezinárodní, přičemž zohledněna je i právní úprava de lege ferenda obsažená v novém občanském zákoníku. Co do systematiky je práce členěna do 7 kapitol. S ohledem na změnu právní terminologie po přijetí zákona o zdravotních službách bylo do první kapitoly zařazeno vymezení základních právních pojmů. Následující kapitola pak obsahuje přehled právní a poněkud netradičně i mimoprávní úpravy, která je pro stanovení konkrétního obsahu pojmu lex artis rovněž velmi významná. Další kapitoly jsou již zaměřeny na samotný výklad pojmu lex artis a jeho pojmových znaků, jakož i souvisejících pojmů non lege artis a vitium artis. Pozornost je věnována i relativně novému dvojímu pojetí lex artis, které rozlišuje mezi pojmem lex artis v užším medicínském smyslu a pojmem lex artis v širším medicínsko- právním smyslu. Zahrnuty do výkladu byly i vybrané procesní aspekty vztahující se k pojmu lex artis, zejména pak aspekty dokazování postupu lege artis a non lege artis v medicínsko- právních sporech, a to s krátkým vhledem do německé právní úpravy. Závěrečná kapitola je zaměřena na nizozemskou právní úpravu standardu poskytování zdravotní péče a na její komparaci s právní úpravou českou. Právní úprava Nizozemska přitom nebyla zvolena náhodně, nýbrž s ohledem na to, že se stala hlavním vzorem pro novou úpravu smlouvy o péči o zdraví v novém občanském zákoníku, která má regulovat vztah mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem při poskytování péče o zdraví.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis goes into a problem of the legal interpretation of the term lex artis, which some authors describe as well-known term of unknown content. Generally, this term relates to the activities of doctors and other health care professionals within taking care of patients, and usually we can meet with the ablative lege artis, which is used to denote a professionally correct action. This term is in common usage also in the reference books and case law where the breach of the duty to act lege artis is considered to be a precondition for liability of physician or health care provider for injury to the patient. Certain difficulty of using the term lex artis lies in the fact that the legislation in force does not mention not even define this term and its meaning must therefore be inferred from legislation by interpretation. For the legal definition of lex artis is from 1st April 2012 considered the provision of s. 4 (5) of Act No. 372/2011 Sb., about Health Services and Terms (the Health Services Act), as amended, which defines appropriate professional standard of providing health services and which is from the early beginning criticized by the part of professionals for its alleged conflict with patients' rights guaranteed by the Convention on Human Rights and Biomedicine. The aim of this thesis is to determine the concept of lex artis and evaluate the possibilities of its interpretation through the analysis of legislation, non-legal regulations and relevant case law with regard to the aforementioned critical attitudes. Attention is paid to national legislation as well as international legislation; de lege ferenda legislation contained in the new Civil Code is also taken into consideration. The text is divided into seven chapters. In the first chapter basic legal terms are defined with regard to the changes in legal terminology after the enactment of the Health Services Act. The following chapter contains an overview of legal and also non-legal rules that are also very important for determination of the specific content of lex artis. Other chapters are already focused on the interpretation of lex artis and its attributes as well as the related concepts of non lege artis and vitium artis. Attention is also paid to the relatively new double conception of lex artis, which distinguishes between the concept of lex artis in the restrictive medical sense and the concept of lex artis in the extensive medico-legal sense. Selected procedural aspects related to the concept of lex artis, especially aspects of proving lege artis action and non lege artis action in medico-legal disputes were also included in the text, also with a brief insight into German law. The final chapter describes the Dutch provision of standard of providing health care and compares it with Czech legislation. Legislation of the Netherlands was not chosen randomly, but with regard to the fact that it became the model for a new provision of the health care contract in the new Civil Code, which will regulate the relationship between the health-services provider and the patient within providing health care.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdalena Mikulová 977 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdalena Mikulová 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdalena Mikulová 11 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 30 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 148 kB