velikost textu

Iracionální přesvědčení v souvislostech s osobnostními proměnnými v penitenciárních podmínkách: komparační analýza odsouzených za majetkovou a násilnou trestnou činnost.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Iracionální přesvědčení v souvislostech s osobnostními proměnnými v penitenciárních podmínkách: komparační analýza odsouzených za majetkovou a násilnou trestnou činnost.
Název v angličtině:
Irrational Beliefs in Connections with Personality Variables in Penitentiary Background: Difference Analysis of Prisoners Convicted of Property and Violent Criminal Offence
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D.
Školitel:
PhDr. Miluše Urbanová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Id práce:
145913
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Obecná psychologie (XPSO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
iracionální přesvědčení,osobnost odsouzeného, druh trestné činnosti
Klíčová slova v angličtině:
irrational beliefs, personality of prisoners, kind of criminal offence
Abstrakt:
Abstrakt Cílem studie je zkoumání iracionálních přesvědčení Ellisova typu v souvislostech s osobnostními proměnnými v penitenciárních podmínkách. Studie je orientována i na rozdíly v těchto oblastech u odsouzených dle druhu trestné činnosti. Odsouzeným (N=208; násilná trestná činnost N=100, majetková trestná činnost N=108) byl administrován PSSI – Inventář stylů a poruch osobnosti (Kuhl - Kazén, 2002), dotazník SPARO (Mikšík, 2001), Inventář iracionálních přesvědčení (IBI; Koopmans a kol., 1994) a škála IPA (Kondáš - Kordačová, 2000). Výsledky poukázaly na signifikantně vysokou míru iracionálních přesvědčení u odsouzených jako i na jejich specifické osobnostní nastavení. Rozdíly v osobnosti podle druhu trestné činnosti se nepotvrdily. Iracionalita Ellisova typu se u odsouzených váže především na schizotypní styl osobnosti, a na další osobnostní parametry chování v zátěži. Studie taky nabízí kvalitativní a longitudinální záběr do zkoumané problematiky. Výsledky studie lze využít při konkrétní práci s odsouzenými, k tvorbě programů zacházení s nimi ve směru ovlivňování jejich postojů, přesvědčení a celkově kognitivního rámce, který je vázán na jejich trestnou činnost; k ověřování efektivity těchto programů jako i k inspiraci pro další výzkumné zkoumání penitenciární populace. Klíčová slova: iracionální přesvědčení, osobnost odsouzeného, druh trestné činnosti.
Abstract v angličtině:
Abstrakt The aim of this study is research of irrational beliefs of Ellis in connections with personality variables in penitentiary background. This study is oriented to differences in this domains by prisoners according to the kind of criminal offence too. Prisoners were administrated (N=208; violent criminal offence N=100, property criminal offence N=108) PSSI – Inventory of styles and personality disorders (Kuhl – Kazén, 2002), Quenstionaire SPARO (Mikšík, 2001), Inventory of irrational beliefs (IBI; Koopmans et al.) and scale IPA (Kondáš – Kordačová, 2000). Results refer to signifikant high rate of prisoners irrational beliefs and their specific personality configuration. Differences in prisoners personality in according to the kind of criminal offence was not affirm. Prisoners irrationality of Ellis relate mainly to schizotyp styl of personality and to others personality variables of behavior under stress. This study offers an qualitative and longitudinal view in this problematic, too. Outcomes of this study are to use for concret work with prisoners, for creation of treatment program toward influence their attitudes, beliefs and general kognitive framework, their is relate to their criminal offence; for checking of effectiveness this programs and for inspiration in another reasearch in penitentiary population too. Key words: irrational beliefs, personality of prisoner, kind of criminal offence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 5.66 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Michaela Ivanovičová, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miluše Urbanová, CSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB