velikost textu

Taxonomy, phylogeny and phylogeografy of selected groups of aquatic beetles (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae) of the Caribbean region

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Taxonomy, phylogeny and phylogeografy of selected groups of aquatic beetles (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae) of the Caribbean region
Název v češtině:
Taxonomie, fylogeze a fylogeografie vybraných skupin vodních brouků (Coleoptera: Hydrophilidae, Hydraenidae) karibské oblasti
Typ:
Disertační práce
Autor:
Albert Deler-Hernández, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Martin Fikáček, Ph.D.
Oponenti:
Ignacio Ribera, Dr.
Miguel Archangelsky, Dr.
Id práce:
145817
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Coleoptera, Hydrophilidae, Hydraenidae, taxonomie, fylogeneze, fylogeografie, karibská oblast, vodní brouci
Klíčová slova v angličtině:
Coleoptera, Hydrophilidae, Hydraenidae, taxonomy, phylogeny, phylogeography, islands, Caribbean region, aquatic beetles
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato doktorská práce je zaměřena na zástupce broučích čeledí vodomilovitých (Hydrophilidae) a vodanovitých (Hydraenidae) karibské oblasti a přilehlých oblastí. Je rozdělena do dvou částí: fylogenetické a systematické. Fylogenetická část se zaměřuje na vodomilí rody Phaenonotum a Crenitulus Velkých Antil: materiál byl nasbírán na všech čtyřech hlavních ostrovech (Kuba, Hispaniola, Jamajka, Portoriko) a analyzován na základě morfologických a molekulárních dat. Rod Phaenonotum obsahuje čtyři endemické druhy vyskytující se každý na jednom z ostrovů, z nichž ty z Kuby, Jamajky a Hispanioly jsou bezkřídlé a tvoří fylogenetickou větev, která se oddělila před ca. 46 milióny let a pravděpodobně kolonizovala karibskou oblast přes pevninský most GAARlandia. Druh endemický pro Portoriko a další dva neendemické druhy kolonizovaly karibské ostrovy přes moře během oligocénu a miocénu. Analýza rodu Crenitulus ukázala, že karibské druhy patří do dvou kládů: skupina druhů kolem C. yunque tvoří klád endemický pro Kubu a Hispaniolu, kdežto skupina druhů kolem C. suturalis je rozšířena na Velkých Antilách a v severní Americe. Podrobná revize druhové skupiny kolem C. yunque za pomocí morfologie a metod pro rozlišení druhů na základě molekulárních dat ukázala, že tato skupina obsahuje 11 druhů endemických pro jednotlivá pohoří Kuby a Hispanioly. Systematická část obsahuje taxonomické revize a popisy larvální morfologie vybraných rodů čeledí Hydrophilidae a Hydraenidae Velkých Antil. Celkem jsem taxonomicky zrevidoval 46 druhů, z čehož 25 druhů jsou druhy nové pro vědu, a popsal jsem larvální morfologii 9 druhů. V čeledi Hydrophilidae jsem popsal nový druh rodu Phaenonotum z východní Kuby a revidoval typový materiál tohoto rodu ze střední Ameriky. V rodě Berosus jsem zrevidoval faunu Kuby a popsal larvální morfologii tří kubánských druhů. V rodu Oosternum jsem v celé karibské oblasti rozlišil 10 druhů, z nichž 7 jsem nově popsal. V čeledi Hydraenidae jsem popsal nedospělá stádia kubánských druhů a dva nové druhy rodu Hydraena ze smáčených stěn z Kuby.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is focused in the representatives of beetle families Hydrophilidae and Hydraenidae of West Indies and adjacent regions. It consists of two parts, the phylogenetic part and the systematic part. The phylogenetic part focuses on the hydrophilid genera Phaenonotum and Crenitulus of Greater Antilles: beetles were sampled in all four main islands (Cuba, Hispaniola, Puerto Rico and Jamaica) and analyzed using the combination of molecular and morphological data. The genus Phaenonotum contains four single-island endemics, of which those from Cuba, Jamaica and Hispaniola are wingless and form a clade that diversified ca. 46 million years ago (Ma) and likely colonized the Caribbean via the GAARlandia land bridge. In contrast, the Puerto Rican endemic and the two remaining non-endemic species colonized the Greater Antilles by over- water dispersal during the Oligocene-Miocene. The analysis of the genus Crenitulus revealed that Greater Antillean species belong to two separate clades: the Crenitulus yunque clade endemic for Cuba and Hispaniola, and the Crenitulus suturalis clade containing specimens from Greater Antilles and from northern America. A detailed revision of the Crenitulus yunque clade using morphology and molecular-based species delimitation recognized 11 species locally endemic for particular mountain ranges in Cuba and Hispaniola. Systematic part includes taxonomic revisions and larval studies of selected genera of the Greater Antillean Hydrophilidae and Hydraenidae. In total, taxonomic treatment is provided for 46 species, including 25 species new to science, and larvae of 9 species are described. In the family Hydrophilidae, I described a new species of the genus Phaenonotum from eastern Cuba and reviewed the type material of the Central American species of the genus. The Cuban fauna of the genus Berosus was reviewed taxonomically and larvae of three species were described. Ten species were recorded in the Caribbean for Oosternum, of which seven are described as new. The studies of the family Hydraenidae focused on morphological description of immature stages of Cuban species and description of two new hygropetric species of the genus Hydraena from Cuba.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Albert Deler-Hernández, Ph.D. 147.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Albert Deler-Hernández, Ph.D. 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Albert Deler-Hernández, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Albert Deler-Hernández, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ignacio Ribera, Dr. 1.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta Miguel Archangelsky, Dr. 1.75 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 430 kB