velikost textu

Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech EU
Název v angličtině:
Impact of economic crisis on fertility level in EU member states
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Kortanová
Vedoucí:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
Mgr. Alena Černíková, Ph.D.
Id práce:
145673
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úhrnná plodnost, HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, ekonomická krize, regresní analýza
Klíčová slova v angličtině:
total fertility rate, GDP per capita, unemployment, economic crisis, regression analysis
Abstrakt:
Vliv ekonomické krize na úroveň plodnosti ve státech EU Abstrakt Cílem předkládané práce je poskytnutí podrobnějšího přehledu o vývoji vybraných ukazatelů – HDP na obyvatele, míry nezaměstnanosti, úhrnné plodnosti – v kontextu ekonomické krize, za jejíž počátek je v evropském měřítku považován rok 2008, a zhodnocení vlivu této krize na úroveň plodnosti napříč státy Evropské unie. Jsou popsány přístupy vůči vztahu ekonomického vývoje a úrovně plodnosti, jsou stručně nastíněny příčiny ekonomické krize a její globální rozměr a jsou uvedena opatření rodinné politiky reagující na zhoršení ekonomických poměrů. S použitím shlukové a regresní analýzy je zkoumán vztah mezi ekonomickými ukazateli a úhrnnou plodností v souvislosti s nástupem ekonomické krize. I přesto, že reakce úhrnné plodnosti na změnu ekonomických podmínek probíhala v rámci států Evropské unie odlišně, výsledky naznačují vliv změn v úrovni nezaměstnanosti na změny v úrovni plodnosti. Pokles úrovně plodnosti, ke kterému v průběhu ekonomické krize došlo ve většině sledovaných států, je jistě důsledkem většího počtu faktorů, které o reprodukčním chování rozhodují, nicméně z výsledků lze usuzovat, že projevy ekonomické krize významně k jejímu snížení přispěly. Klíčová slova: úhrnná plodnost, HDP na obyvatele, míra nezaměstnanosti, ekonomická krize, regresní analýza
Abstract v angličtině:
Impact of economic crisis on fertility level in EU member states Abstract The aim of this diploma thesis is to provide a detailed development overview of the selected indicators, i.e., GDP per capita, unemployment rate and total fertility rate, in the context of the Global Economic Crisis, which, on a European scale, started in 2008, and evaluate the impact of the crisis on fertility levels across EU countries. The diploma thesis further concerns itself with various approaches to the relation between economic development and fertility, briefly with the causes of the Global Economic Crisis and with family policy measures in response to worsening economic conditions. Using cluster and regression analyses, the relationship between the economic indicators and total fertility rates in relation to the onset of the crisis has been examined. Even though total fertility rates of individual EU countries were affected differently by the change of economic conditions, the results indicate that changes in unemployment rates affect fertility levels. The decline in fertility levels during the crisis, which occurred in most of the examined countries, is certainly the result of a large number of factors affecting reproductive behaviour. Nevertheless, the results suggest that the symptoms of the crisis significantly contributed to the decline. Keywords: total fertility rate, GDP per capita, unemployment rate, economic crisis, regression analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Kortanová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jana Kortanová 955 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Kortanová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Kortanová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Černíková, Ph.D. 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 155 kB