velikost textu

Pokračovatelé posesiv suus a illorum v románských jazycích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pokračovatelé posesiv suus a illorum v románských jazycích
Název v angličtině:
Continuators of the possessives suus and illorum in the Romance languages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Jančík, Ph.D.
Školitel:
doc. Pavel Štichauer, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.
doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D.
Id práce:
145670
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské jazyky (XROJ)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
posesivní zájmena, románská jazykověda, románské jazyky, historická gramatika, vývoj jazyka
Klíčová slova v angličtině:
possessive pronouns, Romance linguistics, Romance languages, historical grammar, development of language
Abstrakt:
Česká anotace: Práce zkoumá exponenci posesivity 6. osob na příkladě dvou konkrétních exponentů – paradigmat SUUS a ILLORUM. Jejím cílem je pak postihnout veškeré proměny sémioze obou paradigmat na jejich přechodu z latinského diasystému do diasytému protorománského a románského. Tyto proměny uchopuje na základě osmi parametrů sémiotického a sémiologického popisu jako proměny (1) formálního aspektu, (2) obsahového aspektu, (3) reference, (4) extenze, (5) intenze, (6) diferenční hodnoty, (7) paradigmatických vztahů, (8) syntagmatických vztahů. Na základě analýz jednotlivých diasystémů se práce pokouší identifikovat propojení, filiaci mezi jednotlivými centry, ve smyslu stanovení interareálových zdrojů jazykových inovací Česká klíčová slova: Exponence posesivity 6. osob, reflexivní posesivita, nerefexivní posesivita, ILLORUM, SUUS, sémioze, gramaticalizace, supletivita, jazyková inovace, export jazykových modelů, endoforičnost, logoforičnost, exoforičnost, vulgární latina, clasická latina, románské jazyky
Abstract v angličtině:
English abstract: The text looks into the working of the 6th person possessivity exponence on the base of the analysis of two concrete paradigms – paradigms SUUS and ILLORUM. Its proposal is to comprend and to describe all changes of the semiosis of both of the two paradigms on their transition from the Latin diasystem to the Protoromance and the Romance one. These changes will be mesured and described on the base of the eight parameters of semiotic and semiologic description as changes of (1) formal aspect, (2) conceptual aspect, (3) reference, (4) extension, (5) intension, (6) differential value, (7) paradigmatic relations, (8) syntagmatic relations. On the base of the analysis of the individual diasystems we try to identify the connection, the relationship among the Romance centres, with the objective to identify the sources of the importation of linguistic innovations. English keywords: 6th person possessivity, reflexive possessivity, non-reflexive possessivity, possessives, ILLORUM, SUUS, semiosis, grammaticalization, suppletion, linguistic innovation, exportation of linguistic models, endophoricity, logophoricity, exophoricity, vulgar Latin, classical Latin, Romance languages
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 14.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 244 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Jančík, Ph.D. 749 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D. 1.53 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Lucie Pultrová, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.6 MB