velikost textu

Regionální diferenciace volebního chování v Česku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální diferenciace volebního chování v Česku
Název v angličtině:
Regional differentiation of voting behaviour in Czechia
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.
Oponenti:
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
RNDr. Tibor Madleňák, Ph.D.
Id práce:
145659
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volby, volební geografie, regionální diferenciace volebního chování, kontextuální přístup
Klíčová slova v angličtině:
elections, electoral geography, regional differentiation of voting behaviour, contextual approach
Abstrakt:
Abstrakt: Předložená disertační práce se zabývá regionální diferenciací volebního chování a dalšími tématy volební geografie v Česku. Volební geografie, která studuje geografické aspekty organizace, průběhu a výsledků voleb, se po dlouhou dobu vzhledem k neexistenci svobodných voleb rozvíjela zejména v západních společnostech. V Česku se začala rozvíjet až v 90. letech a jejím cílem bylo zachytit mimo jiné procesy transformace společnosti a stabilizace demokracie, porovnat volební vzorce ověřené v podmínkách stabilizovaných liberálních demokracií se vzorci v transformujících se státech a přizpůsobit je specifickým podmínkám transformujících se zemí. Volební geografie se orientuje zejména na zkoumání regionální diferenciace volebního chování. Jejím cílem je zjistit, zda odlišné vzorce volebního chování vycházejí ze sociální struktury populace v regionu, jsou ovlivněny kontextuálními faktory anebo je kombinací obou těchto příčin. Dalším významným předmětem studia volební geografie jsou prostorové vzorce reprezentativity, které jsou však zkoumány především ve většinových volebních systémech. Dizertační práce se skládá se dvou základních částí. První část představuje širší teoreticko- metodologické uvedení do zkoumané problematiky. Nejprve je krátce představena historie volební geografie a posléze i nejvýznamnější práce a představitelé volební geografie v Česku. Volební geografie postrádá ucelenou teorii a využívá teoretické koncepty z jiných oborů převážně z politologie. Další část se podrobně věnuje představení jednotlivých teoretických konceptů, které se ve volební geografii uplatnily, a to se zvláštním přihlédnutím k pracem zabývajícím se volbami uskutečněnými na území Česka. Větší pozornost je věnovaná teoretickým přístupům vysvětlujícím regionální diferenciaci volebního chování. Druhá část disertační práce je tvořena publikovanými pracemi autorky. Přiložené texty se skládají ze dvou článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem, jednoho článku publikovaného v časopise v databázi ERIH, jedné kapitoly v odborné monografii a jednoho článku, který byl zaslán do recenzního řízení do impaktovaného časopisu. Všechny publikované texty jsou v disertační práci krátce představeny, pak následují jako příloha kompletní texty v originálním znění. Publikované texty se zabývají různými tématy volební geografie a k jejich zkoumání přistupují s využitím různých kvantitativních i kvalitativních metod.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis explores the regional differentiation of electoral behaviour and other topics in electoral geography in the Czech Republic. Electoral geography, which studies the geographic aspects of the organisation, process, and results of elections, for a long time developed mainly in Western societies given the absence of free elections in other countries. It began to develop in the Czech Republic in the 1990s and its goal was to explore the process of the transformation of society and the stabilisation of democracy, to compare electoral patterns observed in conditions of stable liberal democracies with the patterns found in transforming states, and to adapt them to the specific conditions of transition countries. Electoral geography focuses mainly on the spatial variations of electoral behaviour. It seeks to determine whether different patterns of electoral behaviour are based on the social structure of the population in the region, whether they are influenced by contextual factors, or whether it is a combination of both. Another important subject studied by electoral geography is the spatial patterns of representation, which however are usually studied in majoritarian electoral systems. The thesis is composed of two basic sections. The first section offers a broader theoretical and methodological introduction to the research topic. It begins with a brief introduction to the history of electoral geography and the most important works and figures in the field of electoral geography in the Czech Republic. Electoral geography has no comprehensive theory of its own and instead draws on theoretical concepts from other disciplines and primarily from political science. This section then goes on to outline the theoretical concepts that have been used in electoral geography, with special consideration given to works relating to elections in the Czech Republic. Particular attention is paid to theoretical approaches explaining the regional differentiation of electoral behaviour. The second section of the thesis is made up of the author´s published work. The publications attached here include two articles published in journals with an impact factor, one article published in the ERIH database journal, one chapter in a monograph, and one article that was sent to a journal with an impact factor for review. Brief outlines are provided of the basic characteristics of all of these works, the original versions of which are then attached. The published texts deal with different topics in electoral geography and use various quantitative and qualitative methods.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. 1.63 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. 5.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Renáta Mikešová, Ph.D. 347 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Libor Jelen, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tibor Madleňák, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1 MB