velikost textu

Pohlavní dimorfismus v olfaktorickém systému u myši

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohlavní dimorfismus v olfaktorickém systému u myši
Název v angličtině:
Sexual dimorphism in the mouse olfactory system
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Barbora Dudková
Školitel:
doc. Mgr. Pavel Stopka, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Doc., Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Romana Stopková, Ph.D.
Id práce:
145644
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
čich, lipokaliny, receptory, myš, pohlavní dimorfismus
Klíčová slova v angličtině:
olfaction, lipocalins, receptors, mouse, sex dimorphism
Abstrakt:
ABSTRAKT Pohlavně dimorfní chování myši domácí (Mus musculus musculus) je ovlivňováno různými fyzikálními a chemickými podněty. Chemické signály jsou však nejpodstatnější pro individuální rozpoznávání a vyvolávají různé efekty v reprodukčním chování příjemce. Myši patří mezi makrosmatické savce, tudíž je jejich čich velmi dobře vyvinut a jsou schopné rozpoznávat široké spektrum ligandů od ostatních jedinců, ale také z okolního prostředí. Těkavé signály patří mezi organické látky produkované většinou tkání. Mohou mít škodlivý vliv na buňky, a proto jsou transportovány ven z těla lipokalinovými transportéry, přičemž některé mohou fungovat jako signály. Tyto těkavé signály jsou schopné stimulovat chemosenserické neurální receptory a tak vyvolávat odpověď v neurálních drahách. Vnímání ligandů má odlišný efekt na samce a samice, ačkoliv dosud nebylo u divoce žijící myši prokázano, zda jsou tyto rozdíly způsobeny variabilitou v receptorech a neurálních procesech či spíše rozdíly v expresi pohlavně specifických signálů. Cílem této disertační práce bylo provést srovnávací analýzu orofaciálních tkání a určit specifitu v expresi lipokalinů. Poprvé jsme ukázali, že slzy, nosní sekret a sliny obsahují lipokaliny, které byly původně detekovány pouze v moči. Dokázali jsme, že lipokaliny jsou hojně zastoupené v těchto tkáních a mohou tvořit až 40% z celkového množství proteinů (např. v nosní dutině). Hladina pohlavního dimorfismu v celkovém transkriptomu olfaktorického epitelu a vomeronasálního orgánu je ovšem nízká, naopak hladina pohlavního dimorfismu na úrovni proteinové exprese nosní dutiny je vysoká. Sexuálně dimorfní proteiny patří do různých skupin antimikrobiálních proteinů a lipokalinů. Nejvýznamnějším výsledkem je důkaz, že hladina exprese většiny lipokalinů, a současně jejich individuální variabilita, je závislá na variabilitě antimikrobiálních proteinů a tudíž i na mikrobiotě jedince.  
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Sexually dimorphic behaviour of the house mouse (Mus musculus musculus) relies on various physical and chemical cues, however, chemical signals are the most essential cues for individual recognition and in causing various priming effects on reproductive behaviour of the receiver. House mice belong to macrosmatic mammals, and thus, their sense of smell is highly developed and is able to recognize a wide spectrum of ligands from other individuals and from their surrounding environment. Volatile signals belong to organic compounds that are produced by most tissues, and may have harmfull effects on cells, and thus they are transported out of the body with lipocalin transporters where some of them may function as signals. These volatile signals are able to stimulate chemosensory neuronal receptors, and thus, yield particular responses in neural circuits. The ligand sensing has a differential effect upon males and females, however, it has not been shown yet in wild mice whether these differences are also caused by the variation in receptors and neural processing, or rather by differential expression of signals typical for each sex. The aim of this thesis was to perform comparative analysis of orofacial mucosal tissues to determine the specificity of expression of particular lipocalins. For the first time we have demonstrated that tears, nasal secretions and saliva contain lipocalins that were previously detected only in the urine. We have provided evidence that the abundance of lipocalins is high in these tissues and may account for as much as 40% of all proteins detected (for example in the nasal cavity). Interestingly, the level of sexual dimorphism in the expression of all transcripts in olfactory epithelia and vomeronasal organ is low, whilst the level of dimorphism in protein expression in the nasal cavity is high. However, these sexually dimorphic proteins belong to various families of anti-microbial proteins and also include lipocalins. The most interesting result of my thesis is evidence that the level of expression of most lipocalins and their individual variation is driven by the variation in antimicrobial proteins and thus presumably depends on particular microbiota of individual mice.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Dudková 15.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Dudková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Dudková 56 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Barbora Dudková 317 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 396 kB