velikost textu

Pilovité léze gastrointestinálního traktu a význam výskytu pilovitých změn ve sliznici pacientů s idiopatickým střevním zánětem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pilovité léze gastrointestinálního traktu a význam výskytu pilovitých změn ve sliznici pacientů s idiopatickým střevním zánětem
Název v angličtině:
Serrated Lesions of Gastrointestinal Tract and Significance of Serrated Changes in Mucosa of Inflammatory Bowel Disease Patients
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D.
Oponenti:
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc.
Id práce:
145600
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Fingerlandův ústav patologie (15-490)
Program studia:
Patologie (P5145)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
20. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Souhrn Pacienti s idiopatickým střevním zánětem mají zvýšené riziko vzniku kolorektálního karcinomu. IBD-asociovaná dysplázie je považována za konvenční prekurzor pro IBD- asociovaný adenokarcinom. (1–2) U pacientů s IBD jsou však popisovány i jiné nekonvenční slizniční změny s pilovitou a vilózní hypermucinózní morfologií, ale jejich preneoplastický potenciál není zcela objasněn. (3–4) Cílem studie byla retrospektivní revize vzorků od pacientů s IBD se zaměřením na detekci různých typů slizničních změn včetně nekonvenčních lézí a zhodnocení jejich vztahu a imunohistochemických a molekulárních vlastností. Revize zahrnovala chirurgické anebo endoskopické vzorky od pacientů s diagnózou IBD vyšetřené v průběhu 10leté periody. Zastižené slizniční léze byly rozděleny do 3 skupin. Do skupiny 1 byly zařazeny nekonvenční léze (PPL), do skupiny 2 pravé pilovité polypy a do skupiny 3 IBD-dysplázie a kolorektální karcinom. Detailní morfologické hodnocení, imunohistochemické vyšetření exprese mismatch repair proteinů a/nebo MLH1, p53 a O6-methylguanine DNA metyltransferázy (MGMT) a molekulární vyšetření mutačního stavu genů KRAS, NRAS a BRAF bylo provedeno ve všech detekovaných lézích. V rámci studie byly revidovány vzorky celkem od 309 pacientů. U 51 pacientů jsme zastihli 88 slizničních lézí. Nejčastější byly léze ze skupiny 1. Pilovitá epiteliální změna (SEC) byla detekována ve 41 vzorcích (46,6 %) a vilózní hypermucinózní změna v 6 vzorcích (6,8 %). Léze ze skupiny 1 (PPL) byly charakterizovány ztrátou exprese MGMT v 44,6 % případů, aberantní expresí p53 a mutacemi genu KRAS v 42,9 % případů. Skupinu 2 tvořilo 15 pravých pilovitých polypů. Skupinu 3 tvořilo šest IBD-dysplázií a 11 kolorektálních karcinomů (KRK). IBD-dysplázie vykazovala aberantní expresi p53 v polovině případů. IBD-asociované karcinomy byly morfologicky heterogenní s aberantní expresí p53 v 54,5 % případů. U sedmi případů KRK byla prokázána mutace genu KRAS/NRAS a v jednom případě genu BRAF. Šest lézí ze skupiny 1 bylo sdruženo s invazivním karcinomem a 2 z těchto lézí sdílely s karcinomem shodnou mutaci. U 19 pacientů jsme nalezli vice lézí z různých skupin. Výsledky této práce potvrzují existenci slizničních změn odlišných od konvenční IBD- dysplázie a rozšiřují znalosti o jejich imunohistochemických a molekulárních vlastnostech i jejich vztahu ke karcinomu. Povědomí o těchto lézích je nutné v rámci prevence jejich poddiagnostikování vzhledem k jejich potenciální roli v IBD-asociované kancerogenezi.
Abstract v angličtině:
Summary Patients with inflammatory bowel disease (IBD) have an elevated risk of developing colorectal carcinoma (CRC). IBD-dysplasia is regarded as a conventional precursor for IBD- associated carcinoma. (1–2) Other types of non-conventional mucosal changes with serrated and villous hypermucinous morphology have also been reported but their preneoplastic potential is still not well elucidated. (3–4) The aim of the study was to retrospectively review samples from IBD patients focusing on detection of mucosal lesions including non-conventional lesions and evaluate their relationship and immunohistochemical and molecular properties. Surgical specimens and/or endoscopical biopsy samples of IBD patients examined during a 10-year period were reviewed. Mucosal lesions were divided into three groups - group 1 of non-conventional lesions, group 2 of true serrated polyps, and group 3 of IBD-dysplasia and colorectal carcinoma. Detailed morphological evaluation, immunohistochemical analysis of mismatch repair proteins and/or MLH1, p53 and O6-methylguanine DNA methyltransferase (MGMT) expression, and molecular analysis for KRAS, NRAS and BRAF gene mutation was performed in all lesions. Overall, samples from 309 IBD patients were reviewed. A total of 88 mucosal lesions were found in 51 patients. Most common were lesions from group 1 with serrated epithelial change seen in 41 samples (46.6 %) and villous hypermucinous change in 6 (6.8 %). Lesions from group 1 were characterized by loss of MGMT expression in 44.6 %, aberrant p53 expression, and by mutations in KRAS gene in 42.9 % of cases. Group 2 consisted of 15 true serrated polyps. Six conventional IBD-dysplasias and 11 carcinomas were seen in group 3. IBD-dysplasia was characterized by aberrant p53 expression in half of the cases. IBD- associated carcinomas were morphologically heterogenous and characterized aberrant p53 expression in 54.5% of cases. Seven CRC cases harbored mutation of KRAS/NRAS and one case of BRAF gene. Six lesions from group 1 were associated with invasive carcinoma and two of them shared the same mutation. More than one type of lesion from different groups was found in 19 patients. Our results prove the existence of mucosal changes other than conventional IBD-dysplasia in mucosa of IBD patients and extend the knowledge about their immunohistochemical and molecular properties and relation to carcinoma. Awareness of these changes is necessary to prevent their missing and under-reporting due to their potential role in IBD-related carcinogenesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D. 2.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Kateřina Kamarádová, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 153 kB