velikost textu

Vzájemné postoje mezi žáky a učiteli (se zaměřením na 2. stupeň vybraných ZŠ v Praze)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemné postoje mezi žáky a učiteli (se zaměřením na 2. stupeň vybraných ZŠ v Praze)
Název v angličtině:
Rapport of the teachers and the students (focused on the upper-primary-school chosen schools in Prague)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alžběta Březinová
Vedoucí:
PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
Id práce:
145521
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
učitel, žák, postoje, determinanty postojů, pubescence, zátěžové situace
Klíčová slova v angličtině:
teacher, student, attitudes, determinants of attitudes, pubescence, stress situations
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje tématu vzájemných postojů mezi učiteli a žáky na druhém stupni základních škol. Práce vychází z předpokladu, že vzájemný vztah mezi žákem a učitelem je významným determinantem výchovně-vzdělávacího procesu. Cílem diplomové práce je určit, kterými faktory a jakým způsobem jsou ovlivňovány vzájemné postoje žáků a učitelů na druhém stupni základních škol. Teoretická část práce je zaměřena na problematiku postojů a dále na osobnost učitele a žáka na druhém stupni základní školy a na jejich vzájemnou interakci. Jsou prezentovány faktory ovlivňující vzájemné postoje žáka a učitele a kromě toho práce pojednává o specifikách jedince v období staršího školního věku a o osobnosti učitele a jeho roli v edukačním procesu. Empirická část práce je zaměřena na identifikaci charakteristických znaků postojů, které vůči sobě zaujímají učitelé a žáci na druhém stupni základních škol, a nastiňuje příčiny, na základě kterých se utváří konkrétní postoje mezi učiteli a žáky na druhém stupni základních škol. Je zjišťováno, zda faktory věku, pohlaví a aprobace vyučujícího a pohlaví žáka ovlivňují vzájemné postoje mezi žáky a jejich učiteli. Data budou získána prostřednictvím dotazníkového šetření na vybraných základních školách v Praze. Orientační výzkumné šetření zachycuje postoje jak z perspektivy žáků, tak i z pohledu jejich učitelů. KLÍČOVÁ SLOVA učitel, žák, postoje, determinanty postojů, pubescence, zátěžové situace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis addresses the issue of mutual attitudes among teachers and pupils at the upper-primary-schools. The thesis is based on the assumption that the teacher-student rapport is the significant determinant of the educational process. The aim of the thesis is to determine the factors and the ways of affecting mutual attitudes among pupils and teachers at upper- primary-schools. The theory section of the thesis focuses on the issues of attitudes and of the personality of a pupil and teacher at the upper-primary-school and on the interaction between them. The thesis describes the factors affecting mutual attitudes among pupils and teachers as well as the characterics of adolescent. It also describes the teacher's personality and his role in the educational process. The objective of the research section is to identify the characteristic features of mutual attitudes among teachers and pupils at the upper-primary-schools. The section also suggests the causes constituting specific attitudes among students and teachers at the upper-primary-schools. It seeks to determine whether the factors of teacher’s age, gender, and specialization, and that of the pupil's gender are affecting the mutual attitudes among pupils and their teachers. Data will be obtained through the questionnaire survey of selected Prague primary schools. An indicative research survey covers attitudes both from the perspective of pupils and their teachers. KEYWORDS teacher, student, attitudes, determinants of attitudes, pubescence, stress situations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alžběta Březinová 4.85 MB
Stáhnout Příloha k práci Alžběta Březinová 3.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alžběta Březinová 400 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alžběta Březinová 258 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jiří Kučírek, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 153 kB