text size

Občanskoprávní odpovědnost státu za újmu v důsledku průtahů v občanském soudním řízení

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Občanskoprávní odpovědnost státu za újmu v důsledku průtahů v občanském soudním řízení
Titile (in english):
Civil liability of state for harm caused by delays in civil proceeding
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Tomáš Průša
Supervisor:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Opponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Thesis Id:
145482
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
17/10/2016
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Náhrada škody Povinnost státu k náhradě škody Nepřiměřená délka soudního řízení
Keywords:
Compensation of damage Liability to compensation of damage caused by state Excessive length of civil proceeding
Abstract (in czech):
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právním institutem odpovědnosti státu za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou občanského soudního řízení. Jedná se o jednu ze specifických skutkových podstat obecné povinnosti k náhradě škody, která je upravena speciálním zákonem: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, v platném znění. Práce se zabývá předpoklady povinnosti státu k náhradě majetkové a nemajetkové újmy ve výše uvedeném případě. Hodnotí právní úpravu de lege lata jak dle speciálního zákona, tak i z hlediska porovnání této speciální úpravy s novou právní úpravou závazků z deliktů v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění. Zabývá se také procesními podmínkami povinnosti státu k náhradě škody. Prací se prolíná také zhodnocení stávající rozhodovací praxe českých soudů a Evropského soud pro lidská práva. Práce pojednává o zkušenosti s rozhodovací praxí obecných soudů a posuzuje ji při srovnání s existující judikaturou ESLP, Nejvyššího, potažmo Ústavního soudu. Na závěr obsahuje úvahy o možných změnách de lege ferenda ovlivněných především změnami obecné úpravy občanského práva.
Abstract:
Abstract The doctoral thesis applies to the legal institute of state liability for damage caused by the excessive length of civil proceeding. It is one of the specific merits of case of the compensation obligations, which is regulated by the special law: Act No. 82/1998 Coll, on liability for damages by the exercise of public authority, as amended. The thesis applies to prerequisites of the state obligation for compensation of the damage as mentioned above. It judges the legislation de lege lata according the special law as well as in terms of comparing this special legislation with new legislation of liability in tort according Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended. It applies procedural requirements of the state obligation for compensation of the damage. In the thesis penetrates also assessment of the judgments of czech justice together with the judgment of the European Court of Human Rights. The thesis deals with the experiences of judgments of general courts and it judges judgments with the existing judgments of the European Court of Human Rights, the Supreme Court and the Constitutional Court. In closing the thesis includes reflections about possible changes in legislation de lege ferenda, which was influenced mainly if the new general legislation of the civil law.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tomáš Průša 1.67 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tomáš Průša 146 kB
Download Abstract in english Mgr. Tomáš Průša 82 kB
Download Supervisor's review prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 86 kB
Download Opponent's review JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 217 kB
Download Defence's report 160 kB