velikost textu

Občanskoprávní odpovědnost státu za újmu v důsledku průtahů v občanském soudním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanskoprávní odpovědnost státu za újmu v důsledku průtahů v občanském soudním řízení
Název v angličtině:
Civil liability of state for harm caused by delays in civil proceeding
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Tomáš Průša
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Id práce:
145482
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Náhrada škody Povinnost státu k náhradě škody Nepřiměřená délka soudního řízení
Klíčová slova v angličtině:
Compensation of damage Liability to compensation of damage caused by state Excessive length of civil proceeding
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá právním institutem odpovědnosti státu za újmu způsobenou nepřiměřenou délkou občanského soudního řízení. Jedná se o jednu ze specifických skutkových podstat obecné povinnosti k náhradě škody, která je upravena speciálním zákonem: zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, v platném znění. Práce se zabývá předpoklady povinnosti státu k náhradě majetkové a nemajetkové újmy ve výše uvedeném případě. Hodnotí právní úpravu de lege lata jak dle speciálního zákona, tak i z hlediska porovnání této speciální úpravy s novou právní úpravou závazků z deliktů v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění. Zabývá se také procesními podmínkami povinnosti státu k náhradě škody. Prací se prolíná také zhodnocení stávající rozhodovací praxe českých soudů a Evropského soud pro lidská práva. Práce pojednává o zkušenosti s rozhodovací praxí obecných soudů a posuzuje ji při srovnání s existující judikaturou ESLP, Nejvyššího, potažmo Ústavního soudu. Na závěr obsahuje úvahy o možných změnách de lege ferenda ovlivněných především změnami obecné úpravy občanského práva.
Abstract v angličtině:
Abstract The doctoral thesis applies to the legal institute of state liability for damage caused by the excessive length of civil proceeding. It is one of the specific merits of case of the compensation obligations, which is regulated by the special law: Act No. 82/1998 Coll, on liability for damages by the exercise of public authority, as amended. The thesis applies to prerequisites of the state obligation for compensation of the damage as mentioned above. It judges the legislation de lege lata according the special law as well as in terms of comparing this special legislation with new legislation of liability in tort according Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended. It applies procedural requirements of the state obligation for compensation of the damage. In the thesis penetrates also assessment of the judgments of czech justice together with the judgment of the European Court of Human Rights. The thesis deals with the experiences of judgments of general courts and it judges judgments with the existing judgments of the European Court of Human Rights, the Supreme Court and the Constitutional Court. In closing the thesis includes reflections about possible changes in legislation de lege ferenda, which was influenced mainly if the new general legislation of the civil law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Průša 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Průša 146 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Průša 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB