velikost textu

Chomutovsko: Sociální vyloučení s důrazem na problematiku bydlení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chomutovsko: Sociální vyloučení s důrazem na problematiku bydlení
Název v angličtině:
District Chomutov: Social exclusion with an emphasis on housing
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Anna Jonášová
Oponenti:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
PhDr. Gabriela Munková, CSc.
Id práce:
145481
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bydlení - sociální vyloučení - Chomutov
Klíčová slova v angličtině:
housing - social exclusion - Chomutov
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá popisem problematiky sociálního vyloučení v souvislosti s bydlením. První kapitoly čerpají zejména z literatury a mezinárodních dokumentů. Zabývají se mezinárodním pohledem na právo na bydlení, sociálním vyloučením a sociálně vyloučenými lokality. Dále jsou zde rozebrány základní právní předpisy, v nichž jsou obsaženy dávky na bydlení, tedy zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Práce se věnuje také sociálnímu bydlení, které má být v nejbližší době upraveno zvláštním zákonem. Poslední část čerpá především z vlastního pozorování a rozhovorů s odborníky. Je v ní nastíněna situace v Chomutově a postup města při řešení problematiky bydlení sociálně slabých.
Abstract v angličtině:
Abstract Rigorous work deals with description of problematics of social exclusion in relation to housing. First chapters derive mainly from literature and international documents. They are dealing with different views on the right to housing, social exclusion and socially excluded areas. There are also discussed basic legislation, in which are contained benefits for housing. These are Act no. 117/1995 Sb., of State Social Support (o státní sociální podpoře) and Act no. 111/2006 Sb., of assistance in material need (o pomoci v hmotné nouzi). The work also deals with social housing, that should be regulated by a special law soon. The last part draws mainly form own observations adn from interviews with experts. There is outlined the situation in Chomutov and local ways of solving the problematics of housing of socially deprived people.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Jonášová 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Jonášová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Jonášová 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Munková, CSc. 182 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 175 kB