velikost textu

K provádění prohlídky prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii (85b tr. řádu)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K provádění prohlídky prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii (85b tr. řádu)
Název v češtině:
Provádění prohlídky prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii
Název v angličtině:
Carrying out a search of the premises where a lawyer practises the law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vladislav Hřebíček
Vedoucí:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Id práce:
145480
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 3. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trestní řád – domovní prohlídka – advokát – povinnost mlčenlivosti
Klíčová slova v angličtině:
Code of Criminal Procedure – search – the lawyer – obligation of confidentiality
Abstrakt:
Vladislav Hřebíček: K provádění prohlídky prostor, ve kterých advokát vykonává advokacii (§ 85b tr. řádu) Abstrakt Autor se ve své práci podrobně zabývá problematikou provádění prohlídek prostor, ve kterých vykonává advokát advokacii, upravenou v § 85b trestního řádu. Poté, co v první kapitole popíše způsob zajišťování důkazů v českém trestním řízení a následně i obsah § 85b trestního řádu včetně jeho historických souvislostí, se v následující druhé a třetí kapitole zaobírá podrobným výkladem stěžejních pojmů (advokát, výkon advokacie, povinnost mlčenlivosti apod.); zvláštní pozornost přitom věnuje otázce vymezení místa výkonu advokacie (administrativní versus funkční vymezení) a problematice tzv. cloudů. Ve čtvrté kapitole se pak zaobírá okolnostmi, za nichž není advokát vázán povinností mlčenlivosti, což je otázka stěžejní zejména z pohledu soudce, který rozhoduje o návrhu na nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory s tím, aby se policejní orgán seznámil s obsahem listin, jež byly při prohlídce zajištěny. V následující páté kapitole se pak autor podrobně věnuje postupu, který předchází výkonu prohlídky podle § 85b trestního řádu, zejména pak iniciaci příkazu k prohlídce ze strany policejního orgánu a státního zástupce, postupu příslušného soudce a obsahovým nále žitostem příkazu k prohlídce. Šestá a sedmá kapitola se pak detailně zabývá průběhem prohlídky samotné a následných řízení o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. V osmé kapitole pak autor upozorňuje na největší problémy, se kterými se orgány činné v trestním řízení při aplikaci ustanovení § 85b trestního řádu v praxi potýkají. Poslední devátá kapitola pak obsahuje podrobný exkurz do související německé úpravy a následně i do úpravy slovenské a francouzské. Pokud jde o zdroje, autor vedle odborné literatury podrobně pracuje s nejnovější judikaturou Ústavního soudu a se závěry stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. Tpjn 306/2014.
Abstract v angličtině:
Vladislav Hřebíček: Carrying out a search of the premises where a lawyer performs the advokacy Abstract In his thesis, the author deals in detail with the issue of the execution of searches, carried out in the spaces where a lawyer performs advocacy (Art. 85b of the Code of Criminal Procedure). After describing the way of seizing evidence within the Czech criminal proceeding in the first chapter, and consequentially also the contents of the Art. 85B of the Code of Criminal Procedure, including its historical context, he deals with a detailed explanation of the crucial terms (lawyer, performing advocacy, obligation of confidentiality etc.) in the second and third chapters, paying special attention to the question of defining the space where a lawyer performs advocacy (administrative versus functional definition) and the issue of the so called „clouds“. In the fourth chapter he deals with the circumstances, under which the lawyer is not bound by the obligation of confidentiality, which is a crucial question maley from the point of view of the judge deciding on replacing the approval of the representative of the Czech Bar Association with the police authority getting acquainted with the contents of the documents seized during the search. In the following, fifth, chapter, the author deals in detail with the procedure, preceeding the execution of the search per Art. 85b of the Code of Criminal Procedure, especially the initiation of the search warrant by the police authority and the public prosecutor, the procedure of the competent judge and the content requisites of the search warrant. The sixth and seventh chapters then deal in detail with the execution of the search itself and the consequential proceedings on replacing the approval of the representative of the Czech Bar Association. In the eighth chapter, the author highlights the biggest problems that the law enforcement authorities have to fight with while applying the provisions of the Art. 85b of the Code of Criminal Procedure in practise. The final, ninth, chapter contains a thorough excursion into the related German legislation, and consequentially into the Slovak and French legislations. Concerning the sources, apart from the professional literature, the author thoroughly works with the latest jurisprudence of the Constitutional Court and with the conslusions of the statement of the board of the Supreme Court of the Czech Republic from 25.06.2015. ref. no. Tpjn 306/2014.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladislav Hřebíček 1.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladislav Hřebíček 331 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladislav Hřebíček 332 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 156 kB