velikost textu

Jungmannův překlad Ztraceného ráje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jungmannův překlad Ztraceného ráje
Název v angličtině:
Jungmann's translation of Paradise Lost
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karel Janů
Vedoucí:
Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Id práce:
145469
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Český jazyk a literatura - Překladatelství a tlumočnictvi-angličtina (CJL TA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2014
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Josef Jungmann, John Milton, české národní obrození, nepřímý překlad, neologismus, terminologie, verš
Klíčová slova v angličtině:
Josef Jungmann, John Milton, Czech National Revival, indirect translation, neologism, terminology, verse
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce zkoumá první český překlad Ztraceného ráje od Johna Miltona, který v letech 1800 až 1804 vytvořil Josef Jungmann. Základem je důkladné prozkoumání kulturní situace, ve které překlad vznikl, včetně toho, zda se do ní překlad začleňuje nebo z ní vybočuje. Jejím východiskem jsou už existující práce, které se tématem zabývaly, uvedené v bibliografii. Práce se zabývá Jungmannovým vztahem k překladům, představuje jeho překladatelský program a nastiňuje důvody, které českého jazykovědce vedly právě k přeložení Miltonova eposu. Také pojmenovává cíle, kterých Jungmann překladem chtěl dosáhnout, a zda se mu to podařilo. Práce dále popisuje recepci překladu v české literatuře a jeho význam pro literární vývoj a prozkoumá domněnky jungmannovských badatelů, že Jungmann Ztracený ráj překládal nepřímo, přes jiné jazyky. Těžiště diplomové práce leží v překladatelské analýze Jungmannova překladu a jeho detailním porovnání s originálem a polským překladem a pokusí se zjistit, jakými metodami Jungmann překládal Ztracený ráj po prozodické, stylistické a především lexikální stránce. Klíčová slova: Josef Jungmann, John Milton, české národní obrození, nepřímý překlad, neologismus,
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines Josef Jungmann’s translation of Milton’s Paradise Lost. Josef Jungmann was one of the leading figures of the Czech National Revival and translated Milton´s poem between the years 1800 and 1804. The thesis thoroughly describes the Czech cultural situation at the beginning of the 19th century, covers Jungmann’s theoretical model of translation and presents Jungmann’s motives for translation of Milton’s epic poem. The paper also describes the aims Jungmann had with his translation and whether he has achieved them. Also described is the reception Jungmann’s translation received after it was published and its significance for the Czech literature. Primarily, this thesis focuses on detailed translation analysis of how Jungmann’s translation compares prosodically, lexically and stylistically to the original and the first Polish translation. It also explores assumptions of some scholars who claimed that Jungmann’s translation was indirect. Key words: Josef Jungmann, John Milton, Czech National Revival, indirect translation, neologism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karel Janů 433 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karel Janů 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karel Janů 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Šárka Tobrmanová, Ph.D. 296 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Stanislav Rubáš, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB