velikost textu

Základní principy a koordinace starobních a pozůstalostních důchodů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní principy a koordinace starobních a pozůstalostních důchodů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Název v angličtině:
Basic principles and the coordination of old-age and survivor´s pensions according to Regulation (EC) No 883/2004 of the Council, on the coordination of social security systems
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dominika Vidovičová
Oponenti:
JUDr. Jana Zemanová
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
145386
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koordinace, sociální zabezpečení, starobní a pozůstalostní důchody
Klíčová slova v angličtině:
coordination, social security, old-age and survivors’ pensions
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Koordinací systémů sociálního zabezpečení rozumíme vzájemné propojení sociálních systémů členských zemí tak, aby byl uskutečněn volný pohyb osob v rámci EU. Cílem aplikace koordinačních nařízení je zajištění, aby migrující osoba neztratila své nároky na sociální dávky jen proto, že využila svého práva na volný pohyb. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky je však práce zaměřena pouze na oblast starobních a pozůstalostních důchodů podle platných nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009, účinných od 1. května 2010. Úvodní z pěti kapitol práce se obecně zaměřuje na charakter koordinačních nařízení a objasňuje jejich vývoj a účel. Dále seznamuje čtenáře s dalšími prameny koordinačního práva a navíc vyjasňuje jejich vztah k dalším pramenům unijního i mezinárodního práva. Nezbytnou součástí je vymezení osobní a věcné působnosti koordinačních nařízení. Druhá kapitola vyzdvihuje význam základních principů koordinačních nařízení – princip rovného zacházení, princip použití jednoho právního řádu, princip sčítání dob pojištění, princip exportu dávek, princip stejného posuzování skutečností a princip dobré spolupráce mezi orgány zabezpečující koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Aplikací těchto fundamentálních zásad je zajištěno, že migrující osobě jsou zachována její sociální práva. Dále napomáhají zachování právní jistoty a navíc slouží jako interpretační vodítko při nejednoznačném výkladu ustanovení koordinačních nařízení. Součástí této kapitoly je také představení projektu elektronické výměny dat, která má podstatně zjednodušit komunikaci mezi kompetentními institucemi, které koordinaci sociálního zabezpečení provádějí. Třetí kapitola práce obsahuje soubor závazných kolizních norem, který se při koordinaci systémů sociálního zabezpečení aplikuje tak, aby se na migrující osobu v jednom okamžiku vztahoval pouze jeden právní řád. Cílem je tedy vyloučení pozitivní či negativní kolize právních norem několika členských států. Mimo obecné pravidlo lex loci laboris obsahuje nařízení č. 883/2004 také zvláštní pravidla, která se aplikují ve zvláštních případech či u specifických povolání. Součástí kapitoly je také stručně nastíněno, jak probíhá výběr pojistného u migrujícího pracovníka. 128 Náplní čtvrté kapitoly je samotná koordinace starobních a pozůstalostních důchodů s ohledem na aplikaci základních principů koordinace systémů sociálního zabezpečení. Nejdůležitější částí kapitoly je uvedení postupu pro stanovení výpočtu dávky ve stáří. Kapitola dále představuje právní úpravu doplňkových systémů důchodového pojištění na úrovni EU a také pro úplnost představuje koordinaci předdůchodových dávek. Poslední kapitola sleduje vývoj české judikatury ohledně koordinace česko- slovenských důchodů, které se staly předmětem několika soudních sporů a které vedly k rozepři mezi nejvyššími soudními instancemi v České republice – Ústavním soudem ČR a Nejvyšším správním soudem. Kapitola je uzavřena úvahou nad dopady celého sporu včetně budoucího řešení této problematiky. 129
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce We comprehend the coordination of social security systems as an interconnection of social security systems of Member States therefore the free movement of persons can be carried out. The aim of Coordinating Regulations is to ensure that a migrant does not loose his/her claims on social rights due to his/her enjoyment of free movement. Concerning the large extent of this topic the thesis is focusing only on old-age and survivors’ pensions according to valid Regulations (EC) No 883/2004 and No 987/2009 of the European Parliament and of the Council which entered into force on 1 May 2010. The preliminary chapter out of five at total generally presents the nature of the Coordinating Regulations. It clears up their development and aims. It further introduces other sources of coordination law and explains their relations with other sources of EU law and international law. The determination of personal and material scope of Coordinating Regulations is the indispensable part of this chapter as well. The second chapter highlights the cardinal importance of basic principles of Coordinating Regulations – the principle of equal treatment, the principle of single applicable legislation, the principle of aggregation of periods, the principle of export of benefits and the principle of good administration. It is ensured by the application of these fundamental principles that social rights of migrant are maintained. They also help to preserve a legal certainty. Moreover they are used as an interpreting clue in case where there is ambiguous interpretation of Coordinating Regulations. As a part of this chapter there is an introduction into an electronic exchange of social security information which enormously simplified mutual communication between authorities implementing coordination of social security systems. Third chapter provides a body of binding conflict rules which is applied on migrant so the only single legislation is applicable at a same time. The aim is an exclusion of a positive or a negative conflict of Member States law. Besides general rule lex loci laboris included in Regulation No 883/2004 there are special rules which are applicable in special cases or on special occupations. The chapter also briefly outlines the procedure of collection of premiums regarding a migrant worker. 130 The content of the forth chapter is the coordination of old-age and survivors’ pensions with respect to application of basic principles of coordination of social security systems. The most important part of this chapter is the procedure of calculation of the amount of old-age pension. The chapter also concerns legislation of supplementary pension schemes on the EU level. Moreover it introduces a coordination of pre- retirement benefits. Last chapter focuses on development of Czech judicial decisions concerning the coordination of Czechoslovak old-age pensions which became a subject of many lawsuits and which led to conflict between the highest judicial authorities – the Constitutional Court of the Czech Republic and the Supreme Administrative Court. The chapter is concluded by consideration concerning impacts of lawsuits followed by an introduction of a future solution of this topic. 131
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Vidovičová 981 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Vidovičová 29 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Vidovičová 10 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jana Zemanová 338 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 157 kB