velikost textu

Dědění ze závěti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědění ze závěti
Název v angličtině:
Testamentary inheritance
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lumír Bareš
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
145302
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Dědění, závěť, zůstavitel
Klíčová slova v angličtině:
inheritance, testament, testator
Abstrakt:
Rigorózní práce pojednává o právní úpravě dědění ze závěti podle původního a nového občanského zákoníku a srovnává právní úpravu s úpravou německou. Celý obsah je rozdělen do 6 kapitol, které jsou následně členěny na podkapitoly, kde jsou podrobně vysvětleny pojmy, instituty a náležitosti k dané problematice. Tato práce je zaměřena především na výklad současného ustanovení dědického práva, které je doplněno rozhodovací činností soudů, tedy judikaturou. Současně je každá kapitola, která pojednává o nynější právní úpravě komparována se zněním původního občanského zákoníku. Součástí je i historický přehled, který počíná římským právem. V závěru je věnována celá kapitola německé právní úpravě dědění ze závěti, kde jsou zmíněny především ty instituty, které se liší od české právní úpravy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The rigorous thesis provides an insight into legal regulation of testamentary succession in the civil code and new Civil Code in comparison with the german regulation. It is divided into six chapters that are further structured into sub-chapters where are terms, institutes and other matters related to this subject explained in depth. The thesis is mainly focused on interpretation of the current hereditary right that is combined with practice of the courts. In parallel is every chapter that discusses the current legislation, compared with the old civil code. The thesis also includes a historical overview, beginning with the Roman law. The last chapter analyses the legal regulation of testamentary succession in Germany with description of institutes that are different from Czech legal regulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lumír Bareš 840 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lumír Bareš 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lumír Bareš 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 21 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB