velikost textu

Agenturní zaměstnávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Agenturní zaměstnávání
Název v angličtině:
Agency employment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Věra Eliášová
Vedoucí:
doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
145288
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
agenturní zaměstnávání, agentura práce, zprostředkování zaměstnání
Klíčová slova v angličtině:
Temporary Agency Work, Employment Agency, Employment Intermediation
Abstrakt:
Agenturní zaměstnávání Abstrakt Tématem této diplomové práce je agenturní zaměstnávání. Po většinu 20. století bylo agenturní zaměstnávání součástí globální konverzace na téma flexibilní formy zaměstnání. Nyní, díky změnám pracovního trhu a změnám postoje vůči atypickým zaměstnáním se agenturní zaměstnávání stává ještě více relevantním. Hlavním cílem legislativních snah, týkajících se agenturního zaměstnávání, na globální, evropské a národní úrovni je nalézt rovnováhu mezi pro agenturní zaměstnávání nezbytnou flexibilitou a ochranou agenturních zaměstnanců. Agenturní zaměstnávání je v českém právním systému poměrně novým institutem a v důsledku toho se jeho právní úprava ještě stále vyvíjí. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které se s výjimkou druhé kapitoly zaměřují na současnou právní úpravu agenturního zaměstnávání v České republice. První kapitola definuje agenturní zaměstnávání a zařazuje ho mezi atypická zaměstnání. Dále také poukazuje na jeho umístění v rámci českého právního řádu jako jednoho ze způsobů zprostředkování zaměstnání. Druhá kapitola popisuje vývoj právní úpravy agenturního zaměstnávání jak na mezinárodní, tak na evropské úrovni. Zvláštní pozornost je věnována úmluvám přijatým Mezinárodní organizací práce, zejména pak úmluvě č. 181 o soukromých agenturách práce. Tato kapitola se dále věnuje úpravě agenturního zaměstnávání na úrovni Evropské unie, která je převážně obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání. Třetí kapitola se zaměřuje na subjekty agenturního zaměstnávání (agenturního zaměstnance, uživatele a agenturu práce) a popisuje proces udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické nebo právnické osobě. Poslední kapitola poskytuje náhled do vzájemných právních vztahů agentur práce, uživatelů a agenturních zaměstnanců.
Abstract v angličtině:
Temporary agency work Abstract The theme of this thesis is temporary agency work. Temporary agency work has been a part of the global conversation on flexible employment for most of the 20th century. Now, thanks to the labor market changes and the changes in the attitude toward „atypical work“, it‘s becoming more relevant than ever. The main objective of the legislative efforts related to temporary agency work on global, European and national level is to find the right balance between the necessary flexibility and protection for temporary agency workers. Temporary agency work is a relatively new institute to the Czech legal system and as a result of that, the national legislation is still developing. This thesis is divided into four chapters that are, except for chapter two, focusing on the current legislation of temporary agency work in the Czech Republic. The first chapter provides a definition of temporary agency work and classifies it as "atypical work". It also points out its place in the Czech legal framework as a form of employment intermediation. The second chapter describes the evolution of the legislation on temporary agency work on an international and European level. Special attention is paid to conventions adopted by International Labour Organization and in particular to the Convention C181 - Private Employment Agencies Convention, 1997. This chapter also covers the EU legislation related to temporary agency work, that is mostly contained in the Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council. The third chapter is focused on subjects of temporary agency work (the temporary agency worker, the user, and the employment agency) and it provides a description of the process of granting the employment intermediation authorization to a legal or a natural person. The last chapter provides an insight into the mutual legal relationships of the temporary agencies, user undertakings and temporary agency workers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Eliášová 425 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Eliášová 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Eliášová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 151 kB