velikost textu

Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země
Název v angličtině:
Morphostructural analysis of Ethiopian Highland based on remote sensing
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michal Kusák
Školitel:
doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Oponenti:
RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D.
RNDr. Ján Novotný, Ph.D.
Id práce:
145279
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
morfostrukturní analýza; lineamenty; geomorfologie; Etiopská vysočina
Klíčová slova v angličtině:
morphostructural analysis; lineaments; geomorphology; Ethiopian Highland
Abstrakt:
Abstrakt – Morfostrukturní analýza Etiopské vysočiny pomocí dálkového průzkumu Země Soubor morfometrických analýz údolních sítí, lineamentů a zlomů získaných z digitálního modelu reliéfu (DEM) umožnil nejen potvrdit většinu závěrů o morfotektonickém vývoji Etiopské vysočiny z dosavad publikovaných výsledků stratigrafických, strukturně-geologických, petrologických, tektonických a geochronologických studií realizovaných v Etiopské vysočině, ale umožnil jejich rozšíření o nové poznatky. Údolní segmenty i lineamenty jsou orientované ve směrech odpovídajících orientaci zlomů a odpovídajících publikovaným konceptům tektonického vývoje území. Nejvíce zastoupené jsou lineární prvky reliéfu odrážející pliocenní změnu tektonického napětí ze směru SV-JZ do SSV-JJZ směru (rotace napěťového pole o ~40°) související se vznikem a vývojem Hlavního Etiopského Riftu (HER). Nejvýraznější morfologické projevy rozšiřování HER a Afarské deprese jsou dobře patrné na hranici Etiopské vysočiny a HER, kde dominance toků prvního řádu poukazuje na krátké působení napětí v tomto směru a aktivní zpětnou erozi. Paleogenní SZ-JV a ZSZ-VJV směry tektonického napětí tvoří nejstarší části Etiopské vysočiny, tj. nejvyvinutější údolí vysokých řádů (nejnižší hodnoty SOLR) a relikty radiální paleo-údolní sítě. Ta byla před pozdním miocénem odvodňována směrem na J, JV a V. Přechod od mřížkovitých údolních sítí převažujících ve východní části povodí Modrého Nilu k dendritickým sítím převažujícím v západní části dokládá vliv neotektoniky, který klesá od HER směrem do centrální Etiopské vysočiny. Výjimku tvoří SZ-JV orientovaný pás mřížkovitých sítí v centrální části povodí Modrého Nilu, který odpovídá předneogennímu tektonickému napětí. Paralelní údolní sítě se vyskytují na rozvodných hřbetech a radiální sítě na kenozoických štítových sopkách. Multifraktální analýza údolních sítí Etiopské vysočiny pomocí výpočtu Rényiho dimenze dokázala odlišit: 1) mřížkovité údolní sítě v neotektonicky ovlivněném reliéfu (vyšší hodnoty monofraktálních dimenzí) od 2) dendritických údolních sítí v reliéfu bez vlivu neotektoniky (nižší hodnoty monofraktálních dimenzí). Klíčová slova: neotektonika, údolní sítě, lineamenty, říční pirátství, DEM, Hlavní Etiopský Rift (HER), Etiopská vysočina
Abstract v angličtině:
Abstract - Morphostructural analysis of Ethiopian Highland based on remote sensing The morphometric analysis of lineaments, valleys and signs of erosion taken from a digital elevation model (DEM) made it possible to not only confirm most of the conclusions of the morphotectonic development of the area from the previously published results of structural, petrological, tectonic and geochronological analyses from the Ethiopian Highlands, but to also to expand our knowledge by applying several new hypotheses. Faults, lineaments and valleys are predominantly oriented in a direction compatible to the published concepts of the tectonic development of the area. Overall, the most abundant NE-SW and NNE-SSW lines reflect a change of extension from a NW-SE to WNW-ESE direction during the Pliocene (~40° rotation), in relation to the creation and development of the Main Ethiopian Rift. The most pronounced morphological manifestations of the extension of the MER and western Afar during the Quaternary are confined to the borders of the MER, and the maximum SOLR values indicate a very short-lived effect of the stress field on the development of the landscape. The directions of the Pre-Neogene rift structures to the NW-SE and WNW-ESE are compatible with the oldest elements of the current landscape, i.e. the most developed high order valleys (and the corresponding lowest SORL values), and with the relict fragments of the radial valley network in the upper Blue Nile Basin, which could have been drained across current shoulders of the MER to the S and E before the Late Miocene. Trellis (in the eastern part of the study area near the Main Ethiopian Rift) and dendritic drainage patterns (in the western part of the study area) dominate the upper part of the Blue Nile Basin. The transition from the trellis to the dendritic drainage patterns reflects the decreasing importance of tectonics on the arrangement of landscape patterns associated with increasing distance from the Main Ethiopian Rift. In addition, the NW-SE belt of the trellis and rectangular drainage patterns in the western part of the study area corresponds to the direction of the Pre-Neogene rift structures. Parallel and drainage patterns occur on watershed ridges and radial drainage patterns occur on the slopes of Cenozoic shield volcanoes. The multifractal analysis of the valley networks in the Ethiopian Highlands by applying the Renyi dimension demonstrated to separate: 1) the trellis drainage patterns in the neotectonic landscape (higher values of monofractal dimensions); and 2) the dendritic drainage patterns in the landscape without the influence of neotectonics (lower values of monofractal dimensions). Key words: neotectonics, valley networks, lineaments, river piracy, DEM, Main Ethiopian Rift, Ethiopian Highlands
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Kusák 16.94 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Kusák 8.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Kusák 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Kusák 78 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Michal Kusák 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Mgr. Jan Klimeš, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ján Novotný, Ph.D. 262 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.4 MB