velikost textu

Strach v úkolové situaci v matematice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strach v úkolové situaci v matematice
Název v angličtině:
Anxiety in the School Task Situation in Mathematics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Blanka Neudörflová
Vedoucí:
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
Oponent:
Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D.
Id práce:
145236
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 5. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace, strach, matematika, školní úkolová situace, testová úzkost
Klíčová slova v angličtině:
motivation, fear, mathematics, school task situation, test anxiety
Abstrakt:
ABSTRAKT Žákovský strach a úzkost jsou jevem, se kterým se běžně můžeme ve školním prostředí setkat a který může představovat podstatný mimointelektový faktor ovlivňující kvalitu školní práce žáků. V odborné literatuře se můžeme setkat s tím, že prožívaný strach a úzkost má negativní souvislost s žákovskou prací, nicméně můžeme narazit i na podobu strachu, která mobilizuje jedincovy síly a v určité míře mu pomáhá v práci na úkolu. Diplomová práce pracuje s žákovským strachem a mapuje podobu strachu u žáků v matematice. Pomocí dotazníkového šetření jsme u žáků 8. tříd ZŠ mapovali motivační situaci s důrazem na prožitek strachu v doméně matematiky a při vypracování dvou matematických úkolů. Zajímalo nás, zda se strach v matematice jako předmětu překrývá s žákovským strachem v úkolové situaci a jakou má strach u žáků v matematice podobu. Práce se zaměřuje převážně na fázi samotné hodnotící situace. Ověřovali jsme existenci několika komponent strachu (při zachování základního rozlišení na emocionální a kognitivní dimenzi strachu) s důrazem na jejich vazbu k výkonu žáků, směr působení strachu na žákovský výkon (facilitující, inhibující) a souvislosti strachu s dalšími charakteristikami. Rovněž byla věnována pozornost ověření překrytí tematizovaných ukazatelů strachu. Naše výsledky ukazují strach v matematice jako spíše inhibiční sílu, která se pojí s negativním prožíváním hodnotící situace, ale i doby před a po vypracování úkolů a s nižší vnímanou osobní zdatností. Strach v matematice je pravděpodobně stabilnější žákovskou charakteristikou, která se projeví i v úkolové situaci. Výzkumné závěry podporují testovou úzkost a strach jako multidimenzionální konstrukt a ukazují přítomnost jak kognitivních, tak emocionálních symptomů strachu. Emocionální symptomy tedy pravděpodobně mohou být do určité míry vodítkem pro učitele, jak rozpoznat úzkostné žáky. Závěry výzkumu ukázaly na důležitou úlohu, kterou v žákovském výkonu a v prožívání hodnotících situacích hraje vnímaná osobní zdatnost. Práce může přinášet podklad pro lepší operacionalizaci a vytvoření diagnostických metod pro oblast strachu ve škole. KLÍČOVÁ SLOVA motivace, strach, matematika, školní úkolová situace, testová úzkost
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Test anxiety is a phenomenon that can be commonly encountered at school. Test anxiety can be seen as a substantial non-intellectual factor affecting the quality of pupils´ school work. In the literature we can find a form of fear and anxiety negatively related to school performance, however we can also find a form of anxiety that facilitates school work and results in improved performance. The thesis focuses on test anxiety and fear and examines its form among pupils in mathematics. Using the questionnaire survey in 8th grades of primary schools, we were mapping motivational situation with emphasis on test anxiety in the domain of mathematics and test anxiety before and after perfoming two mathematical tasks. We were interested in a form of test anxiety in mathematics and whether test anxiety in mathematics overlaps with the anxiety in the school task situation. We focused mainly on the evaluative situation itself. We examined the existence of several components of test anxiety (with the regard to basic distinction between emotional and cognitive dimension) with an emphasis on their links with school performance, the direction in which fear ad anxiety affect performance (facilitating, debilitating) and the links among test anxiety and other characteristics. We also pay attention to overlap of fear indicators that can be seen in the literature. Our results suggest that test anxiety in mathematics can be seen rather as debilitating tendency, which is associated with negative emotional experience during the evaluative situations. Furthermore, test anxiety likely affected the phase before and after performing the mathematical tasks. Test anxiety was also associated with lower self-efficacy. Anxiety in mathematics can be seen as a characteristic that is rather steady (mathematical test anxiety was also reflected in the task situation). Research findings support the view of test anxiety as a multidimensional construct and demonstrate the presence of both cognitive and emotional symptoms of test anxiety. Therefore, to some extent emotional symptoms can help teachers to recognize pupils with test anxiety. Research findings have shown the important role of self- efficacy. Self-efficacy was positively related to school performance and experiencing of evaluative situations. The study can provide a basis for an operationalization and the creation of diagnostic methods in the area of pupils´ fear. KEYWORDS motivation, fear, mathematics, school task situation, test anxiety
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Blanka Neudörflová 755 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Blanka Neudörflová 66 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Blanka Neudörflová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Blanka Neudörflová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Škaloudová, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB