velikost textu

Předběžné opatření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předběžné opatření
Název v angličtině:
Preliminary Ruling
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Magda Vavrušková
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
145234
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 4. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
civilní právo procesní, předběžné opatření
Klíčová slova v angličtině:
civil procedural law, preliminary ruling
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Účelem této rigorózní práce je popsat a charakterizovat institut předběžného opatření podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. První kapitola se věnuje obecně zajišťovacímu řízení a dále charakteristickým rysům předběžného opatření. Druhá kapitola se zabývá historickým vývojem tohoto institutu. Stěžejní částí práce je třetí kapitola, která popisuje řízení o předběžném opatření se všemi jeho instituty a okrajově se věnuje též předběžnému opatření v rozhodčím řízení, ve správním řízení a ve správním soudnictví. Předmětem čtvrté kapitoly jsou otázky náhrady škody v souvislosti s předběžným opatřením a pátá kapitola srovnává českou úpravu tohoto institutu s úpravou slovenskou a španělskou. Šestá kapitola obsahuje závěry této práce a hodnocení významu předběžného opatření.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The aim of this thesis is to describe and define the preliminary ruling according to the Act no. 99/1963 Coll., the Civil Procedure Code, ad amended. The introductory chapter deals with the hedging proceedings and the typical features of the preliminary ruling. The second chapter concentrates on the historical development of the preliminary ruling in Czech Republic. The third chapter is a crucial part of this thesis examining the proceedings and the institutes of the preliminary ruling and briefly describes also the preliminary ruling in the arbitration and also in the administrative proceedings and administrative court proceedings. The fourth chapter deals with the liability for the damages arising from the preliminary and the fifth chapter compares the Czech preliminary ruling to similar institutes in Slovakia and Spain. The conclusions are drawn in the final chapter which assesses the importance of the preliminary ruling.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magda Vavrušková 844 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magda Vavrušková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magda Vavrušková 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 197 kB