text size

Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním
Titile (in english):
The position of the public prosecutor in the preparatory criminal proceeding
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Štěpánka Tykalová
Supervisor:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Opponent:
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Thesis Id:
145232
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Criminal Law (22-KTP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
23/04/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Přípravné řízení trestní, státní zástupce, dozor.
Keywords:
Preparatory criminal proceeding, public prosecutor, supervision.
Abstract (in czech):
Postavení státního zástupce v přípravném řízení trestním Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení podle platné právní úpravy obsažené v TŘ. Přípravné řízení je prvním, předsoudním, stadiem trestního řízení. Jeho význam spočívá v prověření oznámení a podnětů týkajících se údajných trestných činů, zjištění osoby, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, a důkazného prověření, zda podezření z trestného činu proti určité osobě je do té míry odůvodněno, aby byla podána obžaloba, popřípadě návrh na potrestání a věc byla předána soudu. Postavení státního zástupce je v přípravném řízení klíčové, neboť právě on nese plnou odpovědnost za výsledek přípravného řízení. Aktivním výkonem dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v rámci přípravného řízení se dbá na to, aby policejní orgány postupovaly v souladu s TŘ, za dodržování základních zásad trestního řízení, a aby při provádění procesních úkonů vůči osobám, proti nimž se trestní řízení vede, bylo šetřeno jejich základních práv a svobod a nedocházelo tak k excesům stran policejních orgánů. Práce sestává ze čtyř částí. V první části nejprve vymezuji pojem přípravného řízení, jeho právní úpravu a charakteristiku, formy a stadia přípravného řízení. Druhá část je zaměřena na zkrácené přípravné řízení, podmínky jeho konání, způsob zahájení, stejně tak způsob vyřízení věci v rámci zkráceného přípravného řízení. Třetí část je věnována státnímu zastupitelství a státnímu zástupci a skládá se z několika kapitol. Věnuje se právní úpravě a charakteristice státního zastupitelství, jeho působnosti a správě. Zároveň je zpracován náhled na právní úpravu státního zastupitelství ve Spolkové republice Německo. Tato část rovněž rozebírá postavení státního zástupce v obecné rovině. Stěžejní částí této práce je část čtvrtá zabývající se postavením státního zástupce v přípravném řízení. Tato část je rozdělena na čtyři kapitoly. V prvé kapitole jsem se soustředila na pojem dozoru a jednotlivá oprávnění státního zástupce při výkonu dozoru. Další kapitoly popisují činnost státního zástupce v jednotlivých stadiích přípravného řízení, tedy nejprve před zahájením trestního stíhání a poté po zahájení 1 trestního stíhání. Poslední kapitola popisuje výkon dozoru státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení, jež v posledních letech nabývá na významu. 2
Abstract:
The position of the public prosecutor in the preparatory criminal proceeding The submitted rigorous thesis contains an analysis of competencies of the public prosecutor within the execution of the supervision over maintaining the legality in the preparatory criminal proceeding in accordance with the current legislation specified in the Criminal Procedure Code. The preparatory criminal proceeding is the first, pre-trial, stage of criminal proceeding. The objective of this stage is to reinsure that the suspicion of the commitment of a crime by a certain person is sufficiently sustained and that the evidence proving the guilt of the accused person has been obtained in order to file an indictment or agreement on the guilt to court. The position of the public prosecutor in the preparatory criminal proceeding is crucial, because it is he, who bears the full responsibility for results of this criminal stage. Active performance on the supervision of the preparatory proceeding by the public prosecutor ensures that the police authorities act in accordance with the Criminal Procedure Code, follow the basic principles of criminal procedure and that the fundamental rights of suspects are protected in order to avoid excess of the police. The thesis consists of four parts. In the first part I describe the concept of the preparatory criminal proceeding, its legislation and characteristics, forms and stages of the preparatory criminal proceeding. Second part is focused on the conditions that need to be met in order to have the preliminary hearing, ways of its initiation and types of conclusion of this stage. The third part is devoted to the Public Prosecutor´s Office and the public prosecutor and consists of several chapters. It describes legislation and characteristics of the Public Prosecutor´s Office, its jurisdiction and administration. The view of German legislation of the Public Prosecutor´s Office is also processed. This part also covers the job of the public prosecutor. The most important part of this thesis is part four which deals with the position of the public prosecutor in the preparatory criminal proceeding. This part is divided into four chapters. In the first chapter I focus on the term supervision and particular 1 competencies of the public prosecutor within the execution of the supervision. The other chapters describe activities of the public prosecutor within the particular periods of the preparatory criminal proceeding, firstly in the pre-prosecution and then the initiation of criminal prosecution. The last chapter describes the public prosecutor´s execution of the supervision in the preliminary hearing which became more significant in recent years. 2
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Štěpánka Tykalová 1.69 MB
Download Abstract in czech Mgr. Štěpánka Tykalová 182 kB
Download Abstract in english Mgr. Štěpánka Tykalová 178 kB
Download Supervisor's review JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 225 kB
Download Opponent's review JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 500 kB
Download Defence's report 166 kB