velikost textu

Skončení pracovního poměru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skončení pracovního poměru
Název v angličtině:
Termination of employment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Karolína Zoubková
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
JUDr. Libuše Brádlerová
Id práce:
145225
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
7. 12. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní poměr, soukromé právo, zaměstnanec, zaměstnavatel, práva a povinnosti, výpověď
Klíčová slova v angličtině:
Labour relationship, private law, employee, employer, rights and obligations, dismissal
Abstrakt:
SHRNUTÍ Rigorózní práce je zaměřena na systematický výklad problematiky skončení pracovního poměru a pojmů s ním bezprostředně souvisejících. První kapitola je zaměřena na obecné definování pracovního práva, jakožto právního odvětví upravující skončení pracovního poměru. Druhá kapitola byla věnována vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem. Ve třetí kapitole byly zmíněny nejdůležitější mezinárodní dokumenty týkající se předmětu práce. Čtvrtá a pátá kapitola byly zaměřeny na hlavní zásady pracovního práva a na subjekty pracovněprávních vztahů. Šestá kapitola vymezuje způsoby skončení pracovního poměru, přičemž sedmá kapitola obsahuje povinnosti subjektů pracovněprávních vztahů souvisejících se skončením pracovního poměru. Klíčová slova: Pracovní poměr, soukromé právo, zaměstnanec, zaměstnavatel, práva a povinnosti, výpověď
Abstract v angličtině:
Abstr a k t: Thesis is focused on the systematic interpretation of the issue of termination of employment and associated terms. The first chapter focuses on a general definition of labor law, as a legal branch covering the termination of employment. The second chapter was devoted to the relationship between the Labour Code and the Civil Code. In the third chapter were mentioned the most important international documents on the subject of the thesis. The fourth and fifth chapters were focused on the main principles of labor law and it´s entities. The sixth chapter describes ways of termination of employment, while the seventh chapter contains the duties of the subjects of labor relations related to termination of employment. Key words: Labour relationship, private law, employee, employer, rights and obligations, dismissal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karolína Zoubková 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karolína Zoubková 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karolína Zoubková 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Libuše Brádlerová 592 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 173 kB