velikost textu

Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Poškozený v trestním řízení a jeho ochrana
Název v angličtině:
The injured party in criminal procedure and his legal protection
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Zlata Soukupová
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D.
Id práce:
145217
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika (TRESTNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Poškozený a jeho ochrana, Trestní řízení, Procesní práva, Adhezní řízení,
Klíčová slova v angličtině:
Injured person and his legal protection, Criminal procedure, Adhesion procedure, Procedural rights
Abstrakt:
Anotace   Tato disertační práce podává výklad o poškozeném v trestním řízení a jeho ochraně. Těžištěm práce je popis práv, kterými poškozený vládne a která jsou mu zákonodárcem přiznána, ať již má nárok náhrady způsobené škody či nikoli, jako například velmi kontroverzního práva souhlasu poškozeného s trestním stíháním či práva specifická pouze pro poškozeného jako subjektu adhezního řízení. V práci jsou velmi často podána hodnocení významných či kontroverzních novel souvisejících s tématikou poškozeného v trestním řízení, jeho ochrany či oběti trestného činu. Oběť trestného činu není přímo náplní mé práce, přesto je jí věnována samostatná kapitola, vzhledem k propojení pojmů oběti trestného činu a oběti protiprávního jednání a trestního řádu spolu s nedávno přijatým zákonem o obětech trestných činů, zákon č. 45/2013 Sb. Tento zákon přinesl též citelné změny do samotného trestního řádu, mezi nimi lze jmenovat přijetí institutu předběžných opatření, jejichž výklad je náplní kapitoly šesté. Předběžná opatření mají zabránit obviněnému v jeho dalším páchání trestné činnosti, překažení podmínek a v neposlední řadě zamezení vzniku sekundární viktimizace poškozeného, které může v jistých případech vyústit až v posttraumatickou poruchu, která ho pak provází po celý jeho život. Práce je pro lepší přehlednost rozdělena do základních čtrnácti kapitol. Jsou jimi: historické pozadí a vývoji vzniku práv poškozených, současná definice poškozeného obsažená v trestním řádu v ust.§ 43, jehož ráz byl v roce 2011 revolučně pozměněn a dnes je přiznáno odškodnění i těm poškozeným , kteří uplatňují nárok nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, kteří v minulosti tento nárok museli uplatňovat v rámci občanskoprávního či jiného příslušného řízení, dále rozdělení dvou kategorii poškozených, výklad je podán též o postavení poškozeného v jednotlivých fázích trestního řízení, včetně řízení odvolacího a odklonů. Poslední tři kapitoly se zabývají významnými mezinárodními dokumenty, rozhodovací praxí ESD, úpravou postavení poškozeného na úrovni Unijní a komunitární. Nutno podotknout, že v rámci celé disertační práce se snažím průběžně podávat návrhy de lege ferenda na zdokonalení úpravy stávající.
Abstract v angličtině:
Abstract   This dissertation presents an interpretation of the injured party in criminal proceedings and its protection. The focus of this work is based on a description of the rights, which damaged party dominates and which are accorded to him by the legislature, whether he is entitled to compensation for damages or not, such as the highly controversial law regarding the consent of the victim for prosecution or law specific only to the victim as a subject of adhesion procedure. In this dissertation there is very often to be found administered evaluation of important or controversial amendments related to the theme of the injured party, protection or victims of crime. The institute of Victim is not directly part of my thesis, but there is one dedicated chapter to this theme, with respect to interconnection terms of the victim and injured party as well as Criminal Procedure Code, along with the recently adopted law on Victims of crime Act, law no. 45/2013 Coll. The law also brought a significant change in the actual Criminal Procedure Code, among them was the adoption of interim measures institute, whose interpretation is the subject of chapter six. Precautionary measures to prevent the accused of his committing further crimes, interference conditions and ultimately prevent secondary victimization of the victim, which can in certain cases lead to the traumatic stress disorders, which then accompanied him throughout his life. Working for better clarity, thesis was divided into fourteen chapters basic. They are: historical background and development of the creation of rights of victims, the injured party, the current definition contained in the Criminal Procedure Code in the provisions of § 43, whose character in 2011 was revolutionary changed and today it is awarding damages to those injured and claiming non-pecuniary damage and unjust enrichment who in the past had to assert this claim in a civil or other proceedings, distributions of two categories of victims interpretation is also given on the status of the victim in various stages of criminal proceedings, including on appeal and diversions. The last three chapters deal with important international documents, decision-making practice of the ECJ, adjusting the position of the victim at the level of Union and Community. It should be noted that throughout the dissertation I try to continually make suggestions de lege ferenda to improve existing arrangements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Zlata Soukupová 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Zlata Soukupová 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Zlata Soukupová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. JUDr. Jozef Záhora, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 129 kB