velikost textu

Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě
Název v angličtině:
Property taxes and their place in the tax system
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Radek Hrábek, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D.
Id práce:
145212
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Finanční právo a finanční věda (FINANCNI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daň, majetek, nemovitost
Klíčová slova v angličtině:
tax, property, real estate
Abstrakt:
Majetkové daně a jejich místo v daňové soustavě Abstrakt V disertační práci věnuji svou badatelskou pozornost právní oblasti s vysokou společenskou rezonancí i nekončícím zájmem široké vědecké obce. Problematika daní, zejména majetkových, nepochybně oslovuje širokou občanskou veřejnost, která se s ní setkává ve svém reálném životě a nicméně je soustavným objektem zkoumání ze strany vědecké právnické obce a velikánů právní teorie a praxe. Daně jsou jedním z přirozených pojítek občana se státem. Není zapotřebí dlouho hledat, aby jsme zjistili, že daně a daňová politika státu patří mezi zásadní atributy jeho nezávislosti a suverenity, a to jak uvnitř tak i navenek jeho působení v moderním světě. Především prostřednictvím daní se naplňují veřejné rozpočty a fondy, jako finanční programy státu a obcí, sloužící k zabezpečování jejich potřeb, ochraně majetku a obyvatel. Disertační práce tedy také obsahuje stručné historické pojednání o zdaňování majetku, které je výstižné z hlediska zkoumání právní oblasti majetkových daní a to zejména, aby byly snadněji určeny faktory jejich významu, místa, postavení a kontinuity, ale i diskontinuity v daňové soustavě. Nahlížení do minulosti za účelem zjištění formace a uplatňování majetkových daní v našem geografickém prostoru, spolu s porovnáváním současného stavu v České republice i v zahraničí, je nezbytné pro lepší vnímání a pochopení jejich důležitosti a nenahraditelnosti ve všech společenských souvislostech, a to nejen z aspektu velkého přínosu pro obyvatele v podobě zhodnocování jejich nemovitých věcí. Další části této práce jsou podrobeny analýze aktuálního stavu daňové problematiky s akcentem na její integrální součást, kterou jsou majetkové daně, a na cíle této práce. Rezultátem tvořivé práce bude nastolení několika námětů neboli návrhů de lege ferenda ve snaze přispět ke zkvalitnění aktuálního stavu de lege lata v českém právním řádu. Klíčová slova: daň, majetek, nemovitost.
Abstract v angličtině:
Property taxes and their place in the tax system Abstract In the thesis I dedicate my research attention to legal areas with high social resonance and the endless interest of the broad scientific community. The issue of taxes, especially property, undoubtedly appeals to the large civilian public who encounters it in its real life, and yet it is a constant object of research by the scientific juristic community and the giants of legal theory and practice. Taxes are one of the natural legacy of a citizen with the state. There is no need for a long search to find that the tax and tax policy of the state are among the essential attributes of its independence and sovereignty, both internally and externally in the modern world. In particular, through taxes, public budgets and funds, such as state and municipal finances, serve to meet their needs, protect property and inhabitants. Thus, the thesis also contains a brief historical treatise on property tax, which is relevant for the examination of the legal property tax field, especially so that the factors of their importance, location, position and continuity, as well as discontinuity in the tax system, are easier to determine. Looking at the past in order to determine the formation and application of property taxes in our geographical area, together with a comparison of the current situation in the Czech Republic and abroad, is necessary for a better perception and understanding of their importance and irreplaceability in all social contexts, not only from the big aspect benefits for the population in the form of valuation of their immovable property. Other parts of this thesis are subjected to an analysis of the current state of tax issues with an emphasis on its integral part, which is property taxes, and the aims of this work. The result of creative work will be the introduction of several ideas or de lege ferenda proposals in order to contribute to the improvement of the current state of de lege lata in the Czech legal order. Keywords: tax, property, real estate.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Radek Hrábek, Ph.D. 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Radek Hrábek, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Radek Hrábek, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 201 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 364 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB
Stáhnout Errata Mgr. Radek Hrábek, Ph.D. 68 kB