velikost textu

Sousedská práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sousedská práva
Název v angličtině:
The neighbour´s rights
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Kubová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
145195
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 2. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
soused, nemovitost, imise
Klíčová slova v angličtině:
neighbour, immovable, immissions
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce se zabývá analýzou právní úpravy sousedských práv obsažené v občanském zákoníku. Práce nejprve vymezuje pojem sousedských práv, dále se zabývá sousedskými právy jako jednou z forem omezení vlastnického práva a výkonem sousedských práv. Těžiště práce se zaměřuje na rozbor právní úpravy jednotlivých institutů sousedských práv, konkrétně se jedná o otázky imisí, ohrožení sousedovy nemovitosti úpravami pozemku nebo stavby, rozhrad, vstupu na sousedův pozemek a nezbytné cesty. V závěru se práce zabývá možnostmi ochrany při porušení sousedských práv, tedy svépomocí, ochranou správními orgány a ochranou soudy. Práce obsahuje srovnání právní úpravy obsažené v současném občanském zákoníku s úpravou obsaženou v občanském
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis deals with analysis of neighbours’ rights regulations contained in civil code. At first the thesis defines the concept of neighbours’ rights, next it is concerned with neighbours’ rights as one of the forms of restriction in proprietary rights and the execution of neighbours’ rights. The core of the thesis is focused on analysis of legal regulation of particular institutes of neighbours’ rights, specifically the questions of immissions, endangering neighbour’s immovable by alteration to a land or a construction, fences, access to the land of another and right of way. Finally, the thesis is concerned with protection against infringement of neighbours’ rights through self-help, protection provided by administrative authorities and protection provided by judicial authorities. The thesis contains comparison of regulations included in current civil code with regulations included in civil code that will become effective on 1st January 2014 and with regulations implied in The Civil Code of Quebéc.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Kubová 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Kubová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Kubová 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 23 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 155 kB