velikost textu

Duše a kosmos v Platónově Tímaiu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Duše a kosmos v Platónově Tímaiu
Název v angličtině:
Soul and Cosmos in Plato's Timaeus
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Stránský, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Vojtěch Hladký, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Krása, Ph.D.
Id práce:
145161
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
antická filosofie; Platón; duše; kosmos; Tímaios
Klíčová slova v angličtině:
ancient philosophy; Plato; soul; cosmos; the Timaeus
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je výklad problematiky duše v Platónově dialogu Tímaios jenž náležitým způsobem respektuje úzkou provázanost tohoto tématu s a který postupuje od nejvyšší rovin samotného až nejnižší rovinu duší smrtelných bytostí. První kapitola se zabývá otázkou, zda svět dle Tímaia singulárně vznikl, či nikoli. V dva tradiční přístupy, rozlišeny které podávají tuto otázku na odlišné odpovědi, je hájena hypotéza, podle níž adekvátní a musí spočívat v jejich náležité kombinaci. rámci druhé kapitoly je zkoumána přirozenost Platónova tvůrce démiúrga který je interpretován jako prapůvodní božská bytost, jež nemá identifikována s být žádným ektem stvořeného světa ani věčně jsoucího vzoru. Toto božstvo pak dle hájené interpretace nejen že vytváří tělesný svět a jeho duši, ale rovněž je pro duši ve vztahu k jejím základním Témata duše a se rovnocenným způsobem mísí ve třetí kapitole . věnované světové duši. Tato kapitola se soustředí na výklad tří tematických okruhů, jež jsou relevantní rovněž ve vztahu k duším na nižších úrovních, a to na mísení duše, kterým se vysvětlují její základní charakteristiky, na její strukturu a pohyb a konečně na problematiku poznání a jejích kognitivních mohutností. Kapitola čtvrtá se zabývá často opomíjeným tématem duší astrálních a tradičních bohů. Zdůvodu nedostatku informací, jež nám Tímaios poskytuje, se pozornost soustředí především na zodpovězení otázky, zda tito bohové vůbec disponují individuálními dušemi, či tímto účelem je zvolena následující strategie: je detailně zkoumáno, co tito bohové . Za dělají a na tomto základě je následně formulována kladná odpověď zmíněnou otázku na Konečně poslední pátá kapitola se věnuje tématu duší smrtelných bytostí. Po počátečním zkoumání situace těchto duší před jejich první inkarnací se výklad soustředí na rozbor problematiky inkarnace duše do smrtelného těla, v jehož rá povědi mnohé otázky týkající se například trojího dělení duše, přirozenosti smrtelného duše nebo vzájemné komunikace mezi jejími jednotlivými druhy. Celá kapitola je následně uzavřena výkladem problematiky reinkarnace, jejímž prostřednictvím se vysvětluje vznik zvířecích bytostí
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to examine the problem of soul in Plato’s Timaeus while paying due respect to its close connection with the topics of cosmology and cosmogony. The inquiry proceeds from the highest level of the cosmos itself to the lowest level of the souls of mortal beings. In the first chapter, an important question, whether the cosmos singularly came into being or not is being examined. In this context, two traditional approaches are distinguished and it is argued that a proper answer to this question has to contain some elements of them both. The second chapter examines the nature of Plato’s maker of this world, the demiurge. It is argued that he is a primordial deity who should not be identified with any aspect of the created cosmos or the intelligible being and who not only creates the bodily world and its soul but serves as a sort of paradigm for the soul in respect to its capacities as well. The topics of soul and cosmos blend equally in the third chapter which is devoted to the world-soul. It concentrates on three main topics which are relevant also for the souls occupying a lower position in the hierarchy. These are the blending of the soul that explains its basic properties, the structuring of the soul and attributing it a particular motion and finally the problem of cognition and soul’s cognitive capacities. The fourth chapter deals with a topic of the souls of astral and traditional gods which is being rather overlooked in literature. Because of the lack of information we get from Timaeus, the main question of this chapter is whether these gods have individual souls at all. The basic strategy to answer this question is to examine what these gods do. In accordance with the results of this inquiry, it is argued that the answer should be affirmative. Finally, the last chapter is devoted to the topic of the souls of mortal beings. After the investigation of the initial condition of these souls, the topic of their incarnation into mortal bodies is thoroughly examined. This section provides answers to various questions concerning for example the problem of so-called tripartition, the nature of the mortal kind of the soul or the means by which different kinds of soul communicate with each other. The whole chapter is concluded by the examination of the problem of reincarnation which explains the occurrence of animals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Stránský, Ph.D. 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Stránský, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Stránský, Ph.D. 64 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jiří Stránský, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D. 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Krása, Ph.D. 7.66 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. 678 kB