velikost textu

Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice a právo Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice a právo Evropské unie
Název v angličtině:
Regulation of the financial and capital market in the Czech Republic and the law of the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D.
Id práce:
145067
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Regulace finančního a kapitálového trhu v České republice a právo Evropské unie ! Petr Koblovský ! Abstrakt ! Tato disertační práce přináší analýzu finanční a bankovní regulace prizmatem přístupu právo a ekonomie (či ekonomická analýza práva) poprvé představené prof. Guido Calabresim a prof. Roaldem Coasem. V teoretické části je provedena analýza regulace různými přístupy a metodami - tradiční ekonomickou, politologickou, právní, nicméně také metodou behaviorálních věd. Autor pracuje s hypotézou, že finanční regulace může být výsledkem tržního a politického úsilí bankovího a finančního průmyslu. V tomto kontextu ukazuje, že současná regulace finančního sektoru benefituje spíše sám finanční sektor a subjekty na něm vystupující, než jednotlivce, kteří mají být regulací chráněni. Práce také ukazuje na negativa současné regulace, které autor spatřuje například ve zvyšování systematického rizika, formování různých neefektivit, ztrátě mrtvé váhy atp. Představeny jsou také některé alternativy k regulacím prosazovaným regulatorními orgány a jsou analyzovány možnosti a limity případné deregulace. ! Práce také analyzuje hlavní argumenty používané ve prospěch regulování finančního trhu. Pomocí jednoduché otázky “Cui bono” analýza ukazuje na subjekty, které jsou nejvíce benefitovány regulací a poukazuje na fakt, že argumenty užívané politiky, regulatorními orgány a zástupci bankovního sektoru spíše manipulují se společností a jednotlivci a uvádějí je v omyl. Navíc je ukázáno, že namísto eliminace negativních externalit, současná regulace tyto násobí a způsobuje významné náklady, které jsou neseny jednotlivci, kteří však tyto náklady neiniciují. ! V závěru práce je popsáno několik potenciálních úprav (návrhy de lege ferenda) současné regulace, zejména pak regulace bankovního sektoru. Předkládané návrhy poskytují regulatorní základ, který by poskytoval ochranu jednotlivci za umožnění růstu a rozvoje finančního a bankovního trhu, které jsou podstatné pro ekonomický rozvoj. Tyto návrhy - pokud by došlo k jejich implementaci - by také snížily rizika, které nese finanční sektor a umožnily zvýšit jeho stabilitu a efektivitu.
Abstract v angličtině:
Regulation of financial and capital markets in the Czech republic and the law of European union. Petr Koblovský Abstract This dissertation analyses financial and banking regulation employing the law and economics approach first introduced by famous prof. Guido Calabresi and prof. Ronald Coase. The theoretical part analyses the regulation from different angles using methods used by traditional economic, political, legal as well as behavioral sciences. The author introduces a hypothesis that (especially) financial regulation can be viewed as a result of market and political pressure of banking and financial industry. Correspondingly, the author shows that the regulation of financial sector is designed in a way that the financial sector benefits on the account of allegedly protected individuals. The paper also portrays negative effects of regulation – the increase of systemic risk, formation of various inefficiencies, dead weight loss etc. The paper, however, shows some alternatives to regulation pursued by regulatory bodies and brings to attention benefits that these alternatives can have on the market stability. Moreover, author discusses the process of deregulation and its limits. The paper further introduces main arguments that are commonly used to defend the existence of financial and banking regulation. The analysis recapitulates most of the arguments used by politicians, regulatory bodies and banking sector in their attempt to justify the regulation. The analysis, starting with a simple question “Cui bono”, shows the biggest beneficiaries of financial regulation and shows that the arguments, they use, mislead society and individuals at great costs. The author also argues that the regulation, instead of eliminating negative externalities, causes significant costs that are born by the individuals, who do not play any role in triggering them. The paper also discuses the potential improvements to current system of financial regulation, banking regulation specifically. The presented proposals provide a regulatory concept that would guarantee not only the improvement of financial sector stability and protection of the individual but also allow further development of financial and banking markets, which are both crucial for economic development. These proposals – if implemented – would also lower the risk the financial institutions bear and cause and allow that efficiency and stability on the financial market is reached.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D. 2.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 327 kB