velikost textu

Vybrané druhy kriminality páchané pod vlivem alkoholu a drog

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané druhy kriminality páchané pod vlivem alkoholu a drog
Název v angličtině:
Selected types of crime committed under the influence of alcohol and drugs
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Jiří Richter
Oponenti:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
145022
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
25. 4. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
návykové látky, opilství, domácí násilí
Klíčová slova v angličtině:
addictive substances, drunkenness, domestic violance
Abstrakt:
Shrnutí Vybrané druhy kriminality páchané pod vlivem alkoholu a drog Rigorózní práce pojednává v sedmi kapitolách o vybraných druzích kriminality, pro něž je typické ovlivnění pachatele alkoholem či jinou návykovou látkou. Autor vymezuje základní pojmy a dále provádí rozbor skutkových podstat, kriminologických aspektů a mechanismů působení návykových látek na pachatele těchto vybraných druhů kriminality (opilství, ohrožení pod vlivem návykové látky, domácí násilí, kriminalita fotbalových chuligánů, mravnostní kriminalita a opatřovací drogová kriminalita). V první kapitole se věnuje základním souvisejícím pojmům a pojednává o historii a vlivu nejčastěji užívaných návykových látek. Druhá kapitola stručně shrnuje vývoj právní úpravy trestání návykovými látkami ovlivněných pachatelů (zejména pachatelů zaviněně nepříčetných) na našem území za období od tereziánských reforem trestního práva do současnosti. Třetí kapitola obsahuje podrobný rozbor trestného činu opilství, včetně kriminologických aspektů zkoumaných ve světle aktuální judikatury českých soudů. Ve čtvrté kapitole autor rozebírá institut actio libera in causa v jeho dolózní i kulpózní variantě. Pátá kapitola se věnuje rozboru skutkové podstaty trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky s důrazem na využití této skutkové podstaty v praxi u trestných činů v dopravě i při jiných lidských činnostech. Šestá kapitola se věnuje fenoménu domácího násilí a zkoumá souvislosti tohoto jevu s alkoholem a jinými návykovými látkami. V sedmé kapitole autor stručně pojednává o dalších druzích kriminality, pro které je typický vliv návykových látek na pachatele. V samotném závěru autor shrnuje své poznatky a přináší některé návrhy de lege ferenda. Abstrakt Práce je zaměřena na vybrané druhy kriminality, se kterými je obvykle spojován vliv drog a alkoholu na pachatele v době činu, a to jak z hlediska trestně-právního, tak i v souvislostech kriminologických a psychologických. Jedná se jednak o trestné činy, u kterých je ovlivnění pachatele návykovou látkou přímo znakem skutkové podstaty (opilství, ohrožení pod vlivem návykové látky), jednak o další druhy kriminality, u kterých hrají návykové látky roli důležitého kriminogenního faktoru (domácí násilí, kriminalita fotbalových chuligánů, některé sexuální trestné činy a opatřovací drogovou kriminalitu).
Abstract v angličtině:
Summary Selected types of crime committed under the influence of alcohol and drugs In seven chapters, this thesis deals with selected types of crime for which the offender is typically under the influence of alcohol or other addictive substances. The author defines basic concepts and analyze constituent elements of those criminal acts, criminological aspects and mechanisms of influence of addictive substances on the perpetrators of these selected types of crime (drunkenness, threats under the influence of addictive substance, domestic violence, criminality of football hooligans, sexual crimes and drug-related crimes). The first chapter deals with basic concepts and discusses the history and influence of the most commonly used drugs. The second chapter briefly summarizes the development of legislation punishing offenders affected with substance abuse (particularly culpable insane offenders) in our area for the period from Theresian criminal law reforms to the present. The third chapter contains a detailed analysis of crime drunkenness, including criminological aspects examined in the light of the current Czech courts decisions. In the fourth chapter, the author discusses the institution of actio libera in causa in its dolosis and culposis variant. The fifth chapter deals with the analysis of the crime of threats under the influence of addictive substance with emphasis on the merits in practice for traffic offenses as well as in other human activities. The sixth chapter deals with the phenomenon of domestic violence and examines the relation of this phenomenon with alcohol and other addictive substances. In the seventh chapter the author briefly discusses other types of crime for which is typical the influence of addictive substances on the offender. In conclusion, the author summarizes his findings and presents some suggestions de lege lata. Abstract This work focuses on selected types of crime that is usually associated with influence of drugs and alcohol at the time of the offender's crime, both in context of criminal law, and in the criminological and psychological context. It is both about a criminal offenses for which the offender is obligatory under the influence of addictive substance (drunkenness, threats under the influence of drugs), and other types of crime, for which the role of addictive substance is important criminogenic factor (domestic violence, football hooligans crimes, some sexual offenses and drug-related acquisitive crimes).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Richter 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Richter 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Richter 8 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 186 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 160 kB