text size

Právní úprava odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právní úprava odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice
Titile (in english):
Regulation of VAT deduction in the Czech Republic
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Lukáš Zrůst
Supervisor:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Opponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Thesis Id:
145007
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Financial Law and Finances (22-KFP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
09/06/2014
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Daň z přidané hodnoty, odpočet DPH.
Keywords:
Value added tax, VAT deduction.
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tématem této práce je právní úprava odpočtu DPH v České republice. Jedná se o aktuální téma v souvislosti s novelizací zákona o DPH, ke které došlo v roce 2013. Cílem rigorózní práce je hlubší popis a analýza problematiky odpočtu DPH. Dalším cílem práce je aplikace dané problematiky na konkrétních praktických příkladech, uvedení související judikatury Soudního dvora Evropské unie a vyšších českých soudů. V práci je pojednáno o dani z přidané hodnoty, o odpočtu DPH, nároku na odpočet, o opravě a úpravě odpočtu DPH, změnách v odpočtu DPH v souvislosti s novelizovaným zákonem, o odpočtu DPH ve skupině a u sdružení. Dále je zde analyzována judikatura Soudního dvora Evropské unie vztahující se k problematice odpočtu DPH. Předkládaná práce přináší čtenáři orientaci v oblasti odpočtu DPH a při řešení praktických problémů s ní souvisejícími. Přínosná může být práce jak pro podnikatele, tak pro specialisty v oblasti daní.
Abstract:
ABSTRACT The theme of this work is VAT deduction. This is a current topic related to the amendment of the VAT Act which occurred in 2013. Aim of the thesis is deeper description and analysis of the issue of VAT deduction. Another aim is the application of these issues with examples from judicature of European Union and the Czech Republic. In the thesis the author writes about the value added tax, the VAT deduction, about the right for deduction, correction and adjustment of VAT deduction, changes in VAT deduction related to the amended act, VAT deduction in group and in association. Also the judicature of European Court of Justice related to issues of VAT deduction is analysed. The work provides orientation in VAT deduction issues and also in solutions of practical problems related to this theme. The thesis could be beneficial for both entrepreneurs and specialists in the field of taxation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Lukáš Zrůst 987 kB
Download Abstract in czech JUDr. Lukáš Zrůst 16 kB
Download Abstract in english JUDr. Lukáš Zrůst 6 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 330 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 42 kB
Download Defence's report 160 kB