velikost textu

Právní úprava odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice
Název v angličtině:
Regulation of VAT deduction in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Lukáš Zrůst
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
Id práce:
145007
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Daň z přidané hodnoty, odpočet DPH.
Klíčová slova v angličtině:
Value added tax, VAT deduction.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem této práce je právní úprava odpočtu DPH v České republice. Jedná se o aktuální téma v souvislosti s novelizací zákona o DPH, ke které došlo v roce 2013. Cílem rigorózní práce je hlubší popis a analýza problematiky odpočtu DPH. Dalším cílem práce je aplikace dané problematiky na konkrétních praktických příkladech, uvedení související judikatury Soudního dvora Evropské unie a vyšších českých soudů. V práci je pojednáno o dani z přidané hodnoty, o odpočtu DPH, nároku na odpočet, o opravě a úpravě odpočtu DPH, změnách v odpočtu DPH v souvislosti s novelizovaným zákonem, o odpočtu DPH ve skupině a u sdružení. Dále je zde analyzována judikatura Soudního dvora Evropské unie vztahující se k problematice odpočtu DPH. Předkládaná práce přináší čtenáři orientaci v oblasti odpočtu DPH a při řešení praktických problémů s ní souvisejícími. Přínosná může být práce jak pro podnikatele, tak pro specialisty v oblasti daní.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of this work is VAT deduction. This is a current topic related to the amendment of the VAT Act which occurred in 2013. Aim of the thesis is deeper description and analysis of the issue of VAT deduction. Another aim is the application of these issues with examples from judicature of European Union and the Czech Republic. In the thesis the author writes about the value added tax, the VAT deduction, about the right for deduction, correction and adjustment of VAT deduction, changes in VAT deduction related to the amended act, VAT deduction in group and in association. Also the judicature of European Court of Justice related to issues of VAT deduction is analysed. The work provides orientation in VAT deduction issues and also in solutions of practical problems related to this theme. The thesis could be beneficial for both entrepreneurs and specialists in the field of taxation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Lukáš Zrůst 987 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Lukáš Zrůst 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Lukáš Zrůst 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 42 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB