velikost textu

Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám
Název v angličtině:
Collage and its development peripeties with in connection to nontraditional means of expression and artistic techniques
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Marxová
Vedoucí:
doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
Konzultant:
MgA. Lukáš Machalický
Id práce:
144927
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výtvarná výchova (N PG-VV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koláž, asambláž, dekoláž, montáž, muchláž, stratifie, kumulace, výtvarný objekt, instalace, koncept, body art, digitální koláž, net art, výtvarná výchova
Klíčová slova v angličtině:
collage, assemblage, de-collage, montage, crumple technique, technique of stratification, cumulation, art object, installation, concept, body art, digital collage, net art, art education
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je vývoj a proměna koláže s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám. Teoretická část práce se zabývá proměnou koláže a jejími peripetiemi. Předkládá úvahy o tom, co vše můžeme považovat za koláž. Představuje jí nejen z hlediska technik s koláží těsně souvisejících (př. asambláž, dekoláž), ale především z hlediska jednotlivých principů, které umožňují uchopit koláž jako koncept a pozorovat jí v různých oborech. Problematika koláže, uvedená v teoretické části, je transformována do tematické řady, která je představena ve formě didaktických struktur, jež byly realizovány ve školní praxi a reflektovány vyučujícím. Výtvarná část zachycuje autorský projekt využívající jeden z představených principů koláže - spojení jednotlivých komponentů ve výsledný celek. Projekt se mimo jiné zabývá otázkou, zda je možné vystavět identitu místa pomocí vizuálních záznamů rozdílných participantů na jednotlivé stránky knihy. Klíčová slova: koláž, asambláž, dekoláž, montáž, muchláž, stratifie, kumulace, výtvarný objekt, instalace, koncept, body art, digitální koláž, net art, výtvarná výchova
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is the development and transformation of a collage which overlaps to non-traditional expression means and art techniques. The theoretical part deals with the change of a collage and its peripetials. It presents reflections on what still can be considered a collage, not only in terms of techniques with collages closely related (eg, assemblages, de-collage), but mainly in terms of the individual principles that allow to grasp collage as a concept and to observe it in various domains. The issue of a collage, examined in the theoretical part, is transformed into a thematic serie, which is presented in the form of didactic structures that were implemented in school practice and reflected by the teachers. The artistic part depicts an author´s project using one of the presented collage principles - joining of individual components into the resulting whole. The project, among other things, deals with the question of whether it is possible to construct an identity of a certain place using visual records of different participants separate pages of the book. Key words: collage, assemblage, de-collage, montage, crumple technique, technique of stratification, cumulation, art object, installation, concept, body art, digital collage, net art, art education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Marxová 18.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Marxová 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Marxová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jaroslav Bláha, Ph.D. 367 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D. 236 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 153 kB