velikost textu

Právní úprava mimosoudních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů v Ruské federaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava mimosoudních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů v Ruské federaci
Název v angličtině:
Regulation of Alternative International Commercial Disputes Resolution in the Russian Federation
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Přib
Školitel:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Oponenti:
JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Id práce:
144923
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (MPS-PMO)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezinárodní rozhodčí řízení, Mediace, Rusko
Klíčová slova v angličtině:
International commercial arbitration, Mediation, Russia
Abstrakt:
PRÁVNÍ ÚPRAVA MIMOSOUDNÍCH ZPŮSOBŮ ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH SPORŮ V RUSKÉ FEDERACI ABSTRAKT Předmětem této disertační práce je analýza právní úpravy mimosoudních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů v Ruské federaci, a to jak z teoretického, tak z praktického hlediska. Práce se detailně zabývá mimosoudními způsoby řešení mezinárodních obchodních sporů upravenými v ruském právním řádu, tj. mezinárodním rozhodčím řízením a mediací v mezinárodních obchodních věcech, když se zabývá jejich postavením v právním systému, provázanosti s řízením soudním a řízením ve vnitrostátních sporech, jakož i rolí státních orgánů při průběhu řízení včetně zajištění uznání a výkonu rozhodnutí či mediační dohody. Analýze každého z uvedených alternativních způsobů řešení mezinárodních obchodních sporů je věnována zvláštní kapitola, které jsou nosnými částmi této disertační práce. Jednotlivé kapitoly disertační práce (rozhodčí řízení a mediace v mezinárodních obchodních věcech) sestávají z podkapitol, věnovaným individuálním procesním institutům mezinárodního rozhodčího řízení a mediace v mezinárodních obchodních věcech. Zvláštní pozornost je dále věnována tématu podmínek a průběhu řízení o zrušení v Ruské federaci vydaného rozhodčího nálezu a dále podmínkám a procedurálním aspektům řízení o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů a mediačních dohod v Ruské federaci. Předmětná disertační práce přináší komplexní teoretické i praktické poznatky o mimosoudních způsobech řešení mezinárodních obchodních sporů v Ruské federaci, a to s přihlédnutím k relevantní judikatuře vyšších ruských státních arbitrážních soudů. V neposlední řadě tato disertační práce poukazuje na eventuální nejasnosti či nedostatky ruské právní úpravy a zjištěné poznatky porovnává s právní úpravou mezinárodního rozhodčího řízení a mediace v mezinárodních obchodních věcech v České republice, jakož se snaží v některých aspektech zaujmout právní pohled de lege ferenda. KLÍČOVÁ SLOVA: Mezinárodní rozhodčí řízení, Mediace, Rusko 177
Abstract v angličtině:
REGULATION OF ALTERNATIVE INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTES RESOLUTION IN THE RUSSIAN FEDERATION ABSTRACT The object of this dissertation is an analysis of legal regulation of alternative international commercial disputes resolution in the Russian Federation, both from theoretical and practical perspectives. The work deals in detail with alternative international commercial disputes resolution regulated in the Russian legislation, i.e. with arbitration and mediation of international commercial disputes, analyzes their position within the Russian legal framework, interconnection with the judicial proceedings, legislation national dispute regulation, role of state organs within the proceedings including acknowledgement and enforcement of arbitration awards and mediation agreement.. Both of these ways are further analyzed in separate chapters that together form the core of this dissertation. The respective main chapters (devoted to arbitration and mediation of international commercial disputes) are further devided into subchapters, in which are analyzed the individual procedural institutes of arbitration and mediation of international commercial disputes. Special attention is devoted to the grounds and the process of setting aside of a foreign arbitral award as well as with the grounds and the process of recognition and enforcement of a foreign arbitral award and a mediation agreement. The dissertation brings complex both theoretical and practical knowledge of alternative international commercial disputes resolution in the Russian Federation and taking into account case law of the Russian higher state commercial courts. Lastly, this dissertation also points out to the possible ambiguities or defects of the Russian legislation and differences from the Czech legal regulation and aspires in certain aspect to take a view de lega ferenda. KEY WORDS: International commercial arbitration, Mediation, Russia 178
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Přib 2.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Přib 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Přib 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 174 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 247 kB