velikost textu

Ochrana spotřebitele v rámci práva EU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU
Název v angličtině:
Consumer Protection under EU Law
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eliška Piklová
Školitel:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
JUDr. Monika Forejtová, Ph.D.
Id práce:
144905
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Evropské právo (EVROPSKE)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
13. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spotřebitel, ochrana, EU, soutěž, bezpečnost, smlouva
Klíčová slova v angličtině:
consumer, protection, EU, competition, safety, contract
Abstrakt:
Ochrana spotřebitele v rámci práva EU - Abstrakt Práce se zabývá úpravou ochrany spotřebitele na úrovni evropského práva a jejím vývojem. Těžištěm práce je identifikace oblastí, jichž se právo ochrany spotřebitele dotýká. Dalším z cílů je snaha pojmenovat povahu a postavení souboru pravidel na ochranu spotřebitelů v systému práva. Navazujícím cílem pak je snaha o pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU. Posledním a nejobecnějším cílem práce je pokusit se identifikovat jak případné mezery v ochraně spotřebitelů, tak i případné problémy, které mohou vznikat přebujelou regulací ve prospěch spotřebitelů. Podnětem k sepsání této práce bylo několik výchozích myšlenek (tezí, hypotéz), k jejichž potvrzení nebo vyvrácení práce rovněž směřuje (vedle naplnění primárních cílů). První z nich je problém neexistence univerzální definice spotřebitele v evropském právu a idea, že tato skutečnost v praxi nečiní větší problémy. Druhou výchozí tezí je předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, na niž navazuje teze třetí, podle které i přes velký objem právních norem nemají spotřebitelé specifické procesní postavení v rámci soudního řízení, což vede k faktickému oslabení jejich ochrany. Poslední teze pak stojí na názoru, že další budoucnost a směřování spotřebitelského práva spočívá v nelegislativní činnosti EU a členských států. Práce je rozdělena do osmi kapitol, z nichž první se věnuje historickému a právně- teoretickému kontextu ochrany spotřebitele, zabývá se zařazením práva ochrany spotřebitele do systému práva (právo veřejné/soukromé), a samotnými základy a postupným vývojem ochrany spotřebitele na úrovni práva EU. Druhá kapitola je věnována aktuální právní úpravě ochrany spotřebitele, zahrnuje podkapitoly věnující se pramenům a v krátkosti se věnuje i aktuálním zákonodárným iniciativám na úrovni EU. Kapitola třetí se pak v návaznosti na to podrobně věnuje subjektům spotřebitelských vztahů a snaží se o shrnutí znaků a definování osoby podnikatele a spotřebitele. Kapitola čtvrtá až sedmá se podrobněji věnují již konkrétním oblastem práva, které jsou ochranou spotřebitele dotčeny a jsou její součástí. Věnují se bezpečnosti výrobků a potravin či úpravě GMO, v případě kapitoly páté je to široká problematika spotřebitelských smluv, kapitola šestá se zabývá pravidly na ochranu hospodářské soutěže, nekalou soutěží a ochranou osobních údajů, a konečně kapitola sedmá je věnována jedné ze specifických oblastí spotřebitelského práva, a sice úpravě práv cestujících. Kapitola osmá je souhrnně zaměřena na dostupnost procesních prostředků a na informovanost a možnosti osvěty spotřebitelů. Shrnuje dostupné prostředky, které mohou spotřebitelům usnadnit vymáhání jejich práv, a rovněž celou řadu informačních kanálů a jejich význam pro osvětu a další vzdělávání spotřebitelů. V závěru práce je vyhodnoceno dosažení jejích cílů a shrnut výsledek potvrzení či vyvrácení výchozích tezí. Co se týče hypotézy, dle které neexistence jednotné legální definice spotřebitele nepřináší v praxi výraznější problémy, tento předpoklad byl víceméně potvrzen (až na identifikaci některých specifických situací, které jsou předmětem stálých diskusí i u odborné veřejnosti). Pokud jde o předpoklad přebujelosti právní úpravy v oblasti ochrany spotřebitele, tento se potvrdil pouze zčásti, neboť je potřeba k jednotlivým dílčím oblastem ochrany spotřebitele přistupovat individuálně. Tato hypotéza však zároveň vedla k řadě dalších souvisejících závěrů a úvah, které nebyly na počátku práce předpokládány. S naplněním cíle směřujícího k pojmenování tendencí dalšího vývoje práva ochrany spotřebitele na úrovni EU se logicky propojily další dvě ze základních tezí, a sice neexistence specifického procesního postavení spotřebitele a názor, že těžištěm budoucího vývoje ochrany spotřebitele bude nelegislativní činnost EU a členských států. Úloha členských států se ukázala být do budoucna jako velmi široká, a to nejen v oblasti nelegislativní, ale právě i na poli posílení procesního postavení spotřebitelů. Nelegislativní činnost EU byla identifikována do budoucna jako velmi podstatná, nicméně určité rezervy v právní úpravě byly též zaznamenány. Klíčová slova: spotřebitel – ochrana – EU – soutěž – bezpečnost – smlouva
Abstract v angličtině:
Consumer Protection under EU Law - Abstract This paper discusses consumer protection legislation on the level of EU law and its development. This paper focuses on identifying areas affected by consumer protection law. It also strives to define the nature and position of the set of consumer protection rules in the system and then to define further trends in the development of consumer protection law in the EU. Finally, it attempts to identify both gaps in consumer protection and any problems that can arise from excessive regulation in favour of consumers. Several initial thought (theses, hypotheses) were the impetus for writing this paper, and the paper aims to confirm or refute them (in addition to fulfilling the primary objectives above). The first is the problem of the non-existence of a universal definition of consumer in European law and the idea that this fact does not cause any major problems in practice. The second initial thesis is the assumption that consumer protection legislation is excessive. The third thesis, which ties on to the second, is that despite the great number of legal norms, consumers do not have a specific procedural standing in legal proceedings, which leads to a factual weakening of their protection. The last thesis rests on the opinion that the future and direction of consumer law lie in the non-legislative activities of the EU and the Member States. The paper is divided into eight chapters. The first discusses the historical as well as the legal and theoretical context of consumer protection and deals with classifying consumer law into the system of law (public/private law) and with the foundations and gradual development of consumer protection under EU law. The second chapter discusses existing consumer protection legislation, includes subchapters on sources, and briefly discusses EU legislation being drafted at this time. The third chapter then focuses in detail on the subject of consumer relationships, and attempts to summarise the attributes and define entrepreneur and consumer. Chapters four to seven discuss in detail the specific areas of law affected by consumer protection and of which they are a part. They discuss the product and food safety and GMO. Chapter five focuses specifically on the extensive issue of consumer contracts, chapter six on protection of economic competition, unfair competition and personal data protection legislation, and chapter seven on one specific area of consumer law: travellers’ rights. Chapter eight is generally focused on the availability of procedural means and on awareness and education of consumers. It summarises the available means that can help consumers enforce their rights, as well as a whole host of information channels and the importance thereof for consumer awareness and further education. The paper concludes with assessment of the attainment of the objectives and summarises the result by confirming or refuting the initial theses. The hypothesis that the non-existence of the legal definition of consumer does not cause any major problems in practice is more or less confirmed (other than identification of specific situations that continue to be the subject of discussion even among experts). The assumption that consumer protection legislation is excessive was confirmed only in part, as each area of consumer protection has to be approached individually. This hypothesis, however, also led to several other related conclusions and deliberations that were not anticipated when work on the paper began. Two basic theses tied in logically with the fulfilment of the objectives leading to the definition of trends in the further development of consumer law in the EU: the non-existence of a specific procedural standing of the consumer, and the opinion that the focus of the future development of consumer protection will be non-legislative activity of the EU and the Member States. The future role of the Member States was shown to be very broad, and not only in the non-legislation area, but especially in the field of strengthening the procedural standing of consumers. Non-legislative activity of the EU was identified as being very important going forward; however, certain reservations in legislation were also noted. Key words: consumer – protection – EU – competition – safety – contract
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Piklová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Piklová 426 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Piklová 346 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 248 kB