velikost textu

Pojetí těla v staroseverské literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pojetí těla v staroseverské literatuře
Název v angličtině:
Concept of body in Old Norse literature
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Marie Novotná, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Oponenti:
prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc.
PhDr. Jiří Starý, Ph.D.
Id práce:
144900
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Filozofie a dějiny přírodních věd (P6144)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Old Norse literature, body, soul, dualism
Klíčová slova v angličtině:
staroseverská literatura, tělo, duše, dualismus
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se snaží nastínit prostor představ o těle, který se ukazuje v staroseverské literatuře. Protože slovo pro tělo (líkamr) přichází stejně jako termín pro netělesnou duši (sál) do staroseverské literatury až s křesťanskou literaturou a nelze je tedy jako marker použít, jsou vybrána dvě témata, jež se představ o těle úzce dotýkají: proměna podoby (hamr) a somatické projevy emocí. V oblasti jevů spojených se změnou podoby je analyzováno sématické pole kořene ham-, a to rozborem kontextu všech nalezených výskytů tohoto kořene v staroseverské literatuře (113). V rámci tematických okruhů, které se v materiálu ukázaly (tj. změna podoby související s letem, s bojovou extází a s magií) jsou pak jednotlivé výskyty tříděny na ose od těch, kde je podoba myšlena holisticky, po ty, kdy je rozlišena na podobu těla či duše. V této souvislosti je poukázáno na blízkost člověka a zvířete v germánském prostředí, neboť proměny často se zvířecí podobou souvisejí a poukazují tak na hranice lidské identity. Také v oblasti somatických projevů emocí lze najít případy, kdy se mentální a fyzická oblast prolínají a kde hranice mezi nemocemi s emocemi není zřetelná, i ty, kde jsou obě oblasti již více či méně odděleny. Staroseverské prameny tak ukazují svou vysoce heterogenní povahu a v otázce propojení těla a duše v nich najdeme širokou škálu představ. Dobu zápisu textů, 12. - 14. století, lze tedy z pohledu představ o těle vidět jako dobu přechodu. Najdeme zde pojetí předkřesťanské, v kterém člověk není chápán rámci polarit těla a duše: zvířecí i lidská podoba patří k mocnostem daného protagonisty a emoce mají zároveň psychickou i tělesnou složku, přičemž jedna není důsledkem druhé. A zároveň s tím jsou do staroseverštiny překládány křesťanské dialogy těla a duše a v soudobých textech se vyskytují situace, které jsou ilustrací středověkých humorálních teorií či kde se pracuje s představou vnější podoby odlišné od podstaty protagonisty. Tento přechod je ukázán také pomocí teorie kognitivní lingvistiky, na procesu metaforizace - přechodu od idiomů založených na tělesné zkušenosti k literárním metaforám, kdy už tvrzení o fyzičnosti emocí či o proměně ve zvíře nebyla vnímána doslovně.
Abstract v angličtině:
Abstract: This work attempts to outline concepts associated with body in the Old Norse literature. As the word for the body (líkamr) as well as the term for an incorporeal soul (sál) do not occur in the Old Norse literature until the translated Christian works and cannot therefore be used as markers, two areas closely connected with the concept of body have been chosen for the research: shifting of shape (hamr) and somatic expressions of emotions. In the first area, i.e. phenomena associated with shape-shifting, contexts of all (113) occurrences of radix ham- in the Old Norse literature are analysed in order to describe the semantical field of this root. Within the themes that have appeared in the material (i.e. shape-shifting related to flying, battle frenzy and magic), occurrences are ordered on an axis from those where the form (hamr) is considered to be holistic to those where just the form of body or soul is described. In this context, it is important to mention the proximity of man and animal in the Germanic environment, as shape-shifting is often related to an animal and thus points to the limits of human identity. In the second area, i.e. somatic expressions of emotions, we can also find cases where the mental and the physical area intersect and the boundaries between diseases and emotions are not clear, as well as cases where they are more or less separated. The Old Norse sources show their highly heterogeneous nature as we can find a wide range of ideas about the interconnection of body and soul. From this point of view, 12th-14th centuries can therefore be seen as a transition period. There we can find pre-Christian concepts in which man is not seen within the polarity of body and soul: both the animal and the human shape belong to the powers of the particular protagonist, and emotions have at the same time a psychic and a physical component, where none of them is the result of the other one. In the same period, Christian dialogs of body and soul are translated into Old Norse, other texts present situations illustrating medieval humoral theories or are working with the concept of external appearance different from the nature of the protagonist. This transition can also be illustrated by tools of cognitive linguistics, by the process of the so called metaphorisation - the transition from idioms based on physical experience to literary metaphors, where the stories about corporeality of emotions or shape-shifting into an animal were not any longer perceived literally.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 2.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 1017 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Marie Novotná, Ph.D. 585 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Starý, Ph.D. 255 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 676 kB