velikost textu

Menstruace v evangelickém prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Menstruace v evangelickém prostředí
Název v angličtině:
Menstruation in the protestant milieu
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anna Trusinová
Vedoucí:
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.
Id práce:
144796
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonika (KHPP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
menstruace - evangelické ženy - menstruační zvyklosti / rituály
Klíčová slova v angličtině:
menstruation - protestant women - menstruation customs / rituals
Abstrakt:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem menstruace zasazeným do evangelického prostředí. Základ práce tvoří tři polostrukturované rozhovory. Tyto rozhovory pomáhají naplnit cíl práce, který chce přiblížit pomáhajícím pracovníkům význam menstruace a zjistit, jaká vodítka pro žití této ženské zkušenosti dává evangelické prostředí. Respondentkami byly tři mladé ženy z evangelického prostředí. Práce je tvořena sedmi kapitolami, které představují autorčino předporozumění, dále popisují metodologii kvalitativního přístupu a menstruaci v bio-psycho-sociálně spirituálním kontextu. Další část přibližuje evangelické prostředí a další socializační prostředí respondentek. Následuje kapitola, která reflektuje výsledky výzkumu. Práci zakončuje diskuze a závěr, které téma shrnují, kriticky reflektují a představují praktická východiska. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis deals with topic of menstruation which is set into protestant milieu. Foundation of work consists of three interviews. These interviews help to fulfill the aim, which wants to bring the importance of menstruation to helping professions and see which clues evangelical milieu gives to women for living such experience. Respondents were three young women from Evangelical Church of Czech Brethren. The work consists of seven chapters, which represent the author's pre-understanding, further describe the methodology of qualitative approach and menstruation in a bio-psycho-socio- spiritual context. Another part shows evangelical milieu, and other milieu important for their socialization. The next chapter reflects the results of the research. Work ends with discussion and conclusions that summarize the topic, critically reflect and represent practical recourses. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Trusinová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Trusinová 988 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Trusinová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Trusinová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D. 140 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 639 kB