velikost textu

České školy v období protektorátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
České školy v období protektorátu
Název v angličtině:
Czech schools in the Protectorate
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Bc. Michal Vaněček
Vedoucí:
PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Oponenti:
PhDr. Veronika Blažková, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D.
Id práce:
144783
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogika (RIGO PG)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava, Třetí říše, Němci, nacismus, školství, ministerstvo školství a národní osvěty, škola, ředitel školy, učitel, profesor, žák, student, učebnice, školní pomůcka, docházka, rodič, propaganda, represe, protest, demonstrace, systém, změna, obecná škola, měšťanská škola, gymnázium, učitelský ústav, vysoká škola, vyhlazování, nucené práce, osvobození
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate of Bohemia and Moravia, The Third Reich, Germans, nazism, education, Ministry of Education and Adult education, school, school director, teacher, professor, pupil, student, textbook, school supplies, attendance, parent, propaganda, repression, protest, demonstration, system, change, primary school, secondary school, high school, Education institut, College, extermination, forced labor, liberation
Abstrakt:
Abstrakt v jazyce českém Pro zpracování své rigorózní práce jsem si vzhledem ke svému dlouholetému zájmu o historii 2.světové války zvolil téma „České školy v období protektorátu“. Mým cílem bylo popsat toto pro české školství velmi těžké období se záměrem vytvořit spíše populárně - naučnou publikaci určenou studentům pedagogiky jako rozšíření výuky dějin pedagogiky, protože jsem se během svých studií na Pedagogické i Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vůbec nesetkal s probíráním tohoto údobí dějin našeho školství. Domnívám se, že je třeba i dnes studentům pedagogických oborů, tedy především budoucím učitelům, toto téma připomínat, a to především z toho důvodu, aby došlo k uvědomění nelehké situace učitelstva, ale i žactva a studentstva v období nacistického útlaku. Myslím si, že by toto, i když velmi smutné téma, mohlo vychovávat budoucí učitele k tomu, že si budou svého poslání více vážit, což může zvýšit i současnou nižší prestiž tohoto povolání u nás. V nemalé míře by bylo mým přáním, aby přečtením mé práce bylo v budoucích učitelích pozvednuto vlastenectví, láska a úcta k dějinám našeho školství. Celou práci jsem koncipoval jako popis situace jednotlivých školních protektorátních let, samozřejmě s patřičným úvodem do problematiky protektorátního školství, v úvodu každého školního roku jsem také uvedl základní historické mezníky, kterými byla tehdy veřejnost ovlivňována. Chtěl jsem postihnout především ponížení našeho školství v období protektorátu oproti vysoké úrovni předválečných let, potupu českých učitelů, ale i dětí a mládeže postupnou germanizací. Aby byla práce čtivější a poutavější pro dnešního čtenáře bez zkušenosti s válkou, využil jsem memoárové literatury a na základě vzpomínek pamětníků jsem práci obohatil, snažil jsem se vytvořit prolínající text s prvky zážitkové pedagogiky, kterou pojímám u výkladu dějin jako nejpřínosnější. Rád doufám, že pročtením mé práce a přehlédnutím přiložené dokumentace naplním svůj výše popsaný cíl, proč jsem tuto práci s pokorou a láskou zpracovával. Shodou náhod podávám svou práci k obhajobě v roce 70.výročí konce 2.světové války, dovolte mi tedy i touto prací vzdát holt našim předchůdcům, hrdinům bojujícím za naši dnešní svobodu, většinou bezejmenným učitelům a žákům i studentům.
Abstract v angličtině:
Abstract of English I chose the topic „Czech school in the Protectorate“ for my Doctoral thesis. The history of the Second world war bellongs to my long interest. My goal was to create a popular – educational publication for student teachers. I never met with this part of history of our school in the Faculty of Education and in the Philosophical Faculty of Charles University. I hope it´s very important to remind this part of history – dificult situation of teachers and students during the Nazi era to current students. This sadly topic could raise future teachers to love the profession and could raise the prestige of teachers in our country. My wish would be after reading this work to increase patriotism, love and respect fot the history of our school. I described individual school protectorate years with the introductional into the Protectorate Education. At the beginning of each school year I described the basic historical milestones. I wanted to capture the humiliation of our education system during the Protectorate compared to the high level of pre – war years, dishonor Czech teachers, pupils, students and progressive germanizacion. I took advantage memories of witnesses for readability and catchiness readers. I tried to create text with elements of experiential learning. I believe that experiential learning is in the interpretation of history very benefical. Glad I hope, that after reading my work and seeing documentation, I will fulfill its goal. I wrote my Doctoral thesis with love and humility. I give my Doctoral thesis to the defense in the 70 th anniversary of the end of the Second world war. It´s just a coincidence. Allow me to honor our heroes, who fought for our freedom, mostly nemeless teachers and pupils and students.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Michal Vaněček 33.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Michal Vaněček 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Michal Vaněček 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Veronika Blažková, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 67 kB