velikost textu

Sphenopterid type of true ferns from Carboniferous basins of Czech massive

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sphenopterid type of true ferns from Carboniferous basins of Czech massive
Název v češtině:
Sphenopteridní typy pravých kapradin z karbonských pánví Českého masívu
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Frojdová
Školitel:
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Jiří Kvaček, CSc.
doc. Ronny Rößler
Konzultanti:
prof. RNDr. Zlatko Kvaček, DrSc.
RNDr. Jiří Bek
Id práce:
144769
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (P1201)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 11. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Sphenopteris, pravé kapradiny, reprodukční orgány, karbon
Klíčová slova v angličtině:
Sphenopteris, true ferns, reproductive organs, Carboniferous
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá sphenopteridními kapradinami z českých karbonských pánví. Práce je předkládaná jako kombinace dvou článků, které byly publikovány ve vědeckých recenzovaných časopisech, jeden článek je v recenzním řízení a poslední článek je připravený k odeslání. Text samotné práce je především úvod obsahující uvedení do problematiky sphenopteridních kapradin a jejich morfologie, dále obsahuje pasáže věnované metodice, studovaným typovým sbírkám, terminologii a výsledkům revize studovaných rodů. Úvod práce slouží jako obecný přehled fosilních kapradin a historie jejich výzkumu. Všechny čtyři články, zde prezentované, jsou zaměřeny na moderní popisy, emendování a revize rodů Boweria Kidston, Dendraena Němejc a Sturia Němejc. Na základě revizí těchto rodů byly popsány následující dva rody: Kidstoniopteris gen.nov. a Paraszea gen. nov. V rámci revize rodu Boweria byl také popsán nový druh Boweria nowarudensis. Pro všechny studované taxony byl použit „celostní přístup“, který umožňuje získat co nejvíce informací o kapradině, jak o její morfologii, anatomii, tak reprodukčních orgánech a in situ sporách. Informace o lokalitě a případné zahrnutí petrologických a sedimentárních analýz doplní tato data. Poprvé byly popsány sporangiální buňky jako je annulus, stomium, vrcholové buňky a in situ spory pro všechny studované rody a druhy. Nové poznatky a výzkumy umožňují lépe zařadit rody/druhy do rostlinného systému. Analýza reprodukčních orgánů s in situ sporami a anatomií umožňuje přesné systematické zařazení studovaných rodů. Tyto výzkumy jsou užitečné v paleoekologických interpretacích a rekonstrukci paleoprostředí, zvláště v kombinaci se sedimentárními analýzami.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the sphenopterid types of ferns from the Czech Carboniferous basins. Thesis is presented as a combination of two published papers in peer-reviewed journals, one manuscript in review and one manuscript ready for submission. The actual text of the thesis is a general introduction with introduction to the study subject of sphenopterid ferns, methodology, studied type collections, terminology and the result of my study. The introduction of the thesis provides a general overview of the ferns and history of their studies. All four papers presented here are focussed on modern redescription, redefinition, emendation and revision of genera Boweria Kidston, Dendraena Němejc, Sturia Němejc. Based on the revision of these genera, following two new genera were established: Kidstoniopteris gen.nov. and Paraszea gen.nov. A new species Boweria nowarudensis has been described during the course of this study. The “whole plant concept” was applied to all studied specimens, which allows to obtain as much information on the ferns morphology, anatomy, and reproductive organs as possible. This was combined with data on in situ spores as well as sedimentological and petrological analyses. The sporangial cells as annulus, stomium and apical cells and in situ spores were described for all genera and species for the first time. The new observations and researches allow a better integration of genera/species into the plant system. Reproductive organs analysis combined with in situ spores and anatomy researches enable more detailed systematic evaluation of the studied genera. This proved useful in palaeoenvironmental and palaeoecological interpretations as well, especially when combined with sedimentological analyses.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Frojdová 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Frojdová 13.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Frojdová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Frojdová 119 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Frojdová 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Kvaček, CSc. 369 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ronny Rößler 63 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.07 MB