velikost textu

Parazitická vosička Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) jako model pro studium interakcí parazitoid-hostitel

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parazitická vosička Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) jako model pro studium interakcí parazitoid-hostitel
Název v angličtině:
Parasitic wasps Anaphes flavipes Förster, 1841 (Hymenoptera: Mymaridae) as model for parasitoid-host interactions study
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Alena Samková
Školitel:
Mgr. Petr Janšta
Oponenti:
RNDr. Alois Honěk, CSc.
Mgr. Jan Hrček, Ph.D.
Id práce:
144613
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 8. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mymaridae, Anaphes flavipes, parazitoid, hostitel
Klíčová slova v angličtině:
Mymaridae, Anaphes flavipes, parasitoid, host
Abstrakt:
Abstrakt Díky úzkému vztahu parasitoid-hostitel disponují parazitické vosičky širokým spektrem specifických vývojových interakcí se svými hostiteli, a nabízejí tak možnost studia mnoha ekologicko-evolučních otázek. Předložená disertační práce je zaměřena na studium interakce parazitoid-hostitel na příkladu parazitické vosičky Anaphes flavipes (Förster, 1841) (Hymenoptera: Mymaridae). Tato vosička vyniká vysokou variabilitou ve velikosti těla, díky které byla v minulosti opakovaně popsána pod různými druhovými jmény. V této práci byla nejprve provedena redeskripce druhu A. flavipes a byla porovnána variabilita vybraných morfologických struktur u jedinců z 16 zemí Evropy a severní Ameriky (Článek 1). Výrazná variabilita ve velikosti těla vosiček dala podmět druhému článku, ve kterém bylo navrženo, že samičky A. flavipes se nerozhodují podle známého „trade-off“ schématu, zda mít více menších nebo méně velkých potomků. Ale počet potomků závisí na velikosti těla mateřské samičky („body size-fitness“ hypotéza) a velikost těla je určena její reprodukční strategií (počtem potomků nakladených samičkou do jednoho hostitele) (Článek 2). Třetí článek poukazuje na reprodukční strategii gregariózních parazitoidů, která nemusí být stálá, ale v případě vosičky A. flavipes se mění vlivem vnějších faktorů (rozdílnou populační hustotou hostitele a s výskytem predátora hostitelských vajíček). Je zde poukázáno na provázanost vztahů parazitoidů s hostiteli, kdy plodnost vosiček závisí na velikosti jejich těla, velikost těla je určena počtem potomků vyvíjejících se společně v jednom hostiteli a počet potomků kladených samičkou do jednoho hostitele závisí na vnějších podmínkách (Článek 3). Plodnost parazitoidů nemusí být ovlivněna pouze velikostí těla samiček, ale nepřímo souvisí také s dostupností potravy pro dospělé parazitoidy. U A. flavipes bylo zjištěno, že krmení dospělců prodlužuje délku jejich života, ale plodnost závisí na věku samiček, nikoli na vlivu nebo délce krmení (Rukopis 1). V druhém rukopise je popsán nový typ obrany hostitele rodu Oulema (Oulema gallaeciana (Heyden, 1870)) proti parazitaci vosičkou A. flavipes v podobě silně lepivé černé vrstvy na povrchu hostitelských vajíček. I přesto, že tato lepivá vrstva vosičce ztěžuje nebo zcela zabraňuje parazitaci, obrana hostitele neovlivnila hostitelskou specifitu vosiček A. flavipes (Rukopis 2). Třetí rukopis je zaměřen na poměr pohlaví potomků A. flavipes. S přibývajícím počtem jedinců vyvíjejících se v jednom hostiteli se zvyšuje procento samců. Nicméně celkový poměr pohlaví potomků od jedné samičky se neměnil s rozdílnými vnějšími podmínkami (se kterými souvisí počet jedinců vyvíjejících se v jednom hostiteli), mateřské samičky si zachovávaly poměr pohlaví svých potomků 1:4 (samec:samice) charakteristickým pro model „Local mate competition“ (Rukopis 3).
Abstract v angličtině:
Abstract Parasitic wasps have a wide range of specific developmental interactions with their hosts due to a close "parasitoid-host" relationship and that allows the study of many ecological and evolutionary questions. In our work, we focused on the parasitoid-host interactions in the parasitic wasp Anaphes flavipes (Förster, 1841) (Hymenoptera: Mymaridae). Because A. flavipes show a high variability of morphology and size, they have been repeatedly described as a new species in the past. Thus, we first redescribed the species and we compared the variability of some morphological structures for wasps from different localities (Paper 1). The high variability of the body size of wasps is reviewed in the second article, where we propose that females of A. flavipes do not decide according to the generally known "trade-off" scheme, if they will have more smaller offspring or fewer bigger offspring. In fact, the number of offspring depends on the body size of the female ("body size-fitness" hypothesis), which determines the variable reproductive strategies of mothers (the number of individuals that are laid into one host by a single female) (Paper 2). The third manuscript deals with the reproductive strategy of gregarious parasitoids. The reproductive strategy does not have to be stable; in the case of A. flavipes, it changes due to environmental factors (the different population density of the host and the presence of the predator of host eggs). This article further illustrates the close relationship between the parasitoid and host: the fertility of the wasps depends on their body size, which is determined by the number of offspring developing in one host, which in turn depends on the external conditions (Paper 3). Besides body size, the fertility of parasitoids can be related to adult feeding as well. For the wasp A. flavipes we show a positive correlation between adult feeding and longevity, but the wasp’s fertility is determined by her age at the time of parasitation, rather than by the presence of absence of feeding (Manuscript 1). The second manuscript describes a new type of host defense in the genus Oulema (Oulema gallaeciana (Heyden, 1870) (Coleoptera: Chrysomelidae)) against A. flavipes as a strongly sticky black layer on the surface of host eggs. The sticky layer makes parasitization difficult or prevents it altogether, but it seems that this host defense mechanism does not affect the host specificity of A. flavipes (Manuscript 2). The third manuscript focuses on the sex ratio of A. flavipes offspring. With an increasing number of wasps developing in one host, the percentage of males increases. However, the sex ratio of offspring by one female did not change with different external conditions (the number of individuals developing in one host is related to external conditions as different host population density and presence of predator), the females maintained the sex ratio of their offspring of 1:4 (male:female) and it is characteristic of the model "Local mate competition".
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alena Samková 3.09 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Alena Samková 9.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alena Samková 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alena Samková 456 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Alena Samková 906 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Alois Honěk, CSc. 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Hrček, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 103 kB