velikost textu

Transakční analýza při práci s klientem v nízkoprahových adiktologických službách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transakční analýza při práci s klientem v nízkoprahových adiktologických službách
Název v angličtině:
Transactional Analysis Approaches Aplicable in Working with Clients in Low-Treshold Addictology Services
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková
Školitel:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc.
Id práce:
144486
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Transakční analýza|komunikace|nízkoprahové adiktologické služby|terapeutický vztah|poradenství|Nízkoprahové středisko Drop In o.p.s.
Klíčová slova v angličtině:
Transactional Analysis|Communication|Low‑Threshold Services|Therapeutic Relationship|Counselling|Low - Treshold Center Drop In o.p.s.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem výzkumné disertační práce je představení transakční analýzy jako praktického ná- stroje použitelného pro efektivní komunikaci s klienty v nízkoprahových adiktologických službách. Hlavním cílem je odhalení egostavů, které klient při komunikaci s pracovníkem používá, zjištění zastoupení jednotlivých egostavů u klienta i pracovníka. Dílčím cílem je vypozorování způsobů komunikace s klientem, které vedou k poskytnutí služby v rámci transakcí Dospělý–Dospělý. Výstupem použitelným v praxi je manuál komunikace mezi pracovníky a klienty s využitím prvků transakční analýzy. Výzkumný soubor je tvořen počtem 88 pozorovaných, zapsaných a vyhodnocených rozhovo- rů mezi pracovníky a klienty nízkoprahové adiktologické služby Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o. p. s., konkrétně v projektu Nízkoprahové středisko Drop In, o. p. s. Jedná se o aktivní uživatele nelegálních návykových látek, kteří požadovali poskyt- nutí nějaké služby ze spektra nabídky z oblasti harm reduction v čase provádění výzkumu. V disertační práci byl využit kvalitativní výzkum ve formě analýz textu a slov užitých v komunikaci klientů a pracovníků v Nízkoprahovém středisku Drop In, o. p. s. s cílem za- chycení obvyklých komunikačních vzorců. Pomocí přístupu a konceptů transakční analýzy byla analyzována komunikace, vedená během 88 pozorovaných a zapsaných rozhovorů, po obsahové i formální stránce. Jednotlivé sentence pozorovaných a zapsaných rozhovorů byly situačně analyzovány pomocí vybraných konceptů transakční analýzy a zapisovány do tabulky. V závěru každého rozhovoru je krátké shrnutí a na základě komplexní analýzy byla vyvozena doporučení pro efektivnější komunikaci. Základním kvalitativním přístupem byl molární přístup při výběru komplexnějších jednotek pozorování (jednotlivé transakce), jednalo se o formu zúčastněného pozorování a z hlediska strategie pozorování o metodu izomorfní deskripce, kdy komunikace byla zapisována u pozorovaných osob ve všech svých projevech a přirozené následnosti. Dále byly využity prvky introspekce jakožto kontrolního mechanismu analýzy egostavů v oblasti sociální diagnózy. V rámci vyhodnocování analýz rozhovorů se ukázalo, že egostav Dospělý je nezbytný pro efektivní a funkční komunikaci. Je více než vhodné aktivovat tento egostav, pokud není v komunikaci primárně využíván. Pomocí metod a konceptů transakční analýzy byla analyzována zachycená komunikace mezi pracovníky a klienty Nízkoprahového střediska Drop In, o. p. s. Na základě komplexní analýzy byla vyvozena doporučení pro efektivnější komunikaci obou zúčastněných stran, s důrazem na využívání komunikace na úrovni Dospělý–Dospělý. Teoretická část práce přináší informace o transakční analýze, komplexní shrnutí poznatků z oblasti komunikace, terapeutického vztahu a používaných metod v kontextu protidrogové politiky a nízkopra- hových adiktologických služeb. Klíčová slova Transakční analýza, komunikace, nízkoprahové adiktologické služby, terapeutický vztah, poradenství, Nízkoprahové středisko Drop In, o. p. s.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the research dissertation thesis is to introduce transactional analysis as a practi- cal tool applicable for effective communication with clients in low-threshold addictology services. The main objective is the discovery of ego-states that clients use in communication with employees, determining the representation of individual ego-states at both client and employee side. A partial goal is to observe the methods of communication with the client, which lead to the provision of services in the framework of Adult to Adult transactions. The output usable in real life is a manual of communication between employees and clients using principles of transaction analysis. The research group consists of 88 observed, recorded and evaluated interviews between employees and clients of the low-threshold addictology service Drop In Prevention and Treatment of Drug Addiction Center, specifically in the Drop In Low-threshold Center. They were active users of illegal addictive substances who have requested some service from the spectrum of harm reduction services at the time of the research. The thesis uses qualitative research in the form of text and word analysis used in the com- munication of clients and employees in the Drop In Low-threshold Center with the aim of capturing the usual communication patterns. Using the approach and concepts of transaction analysis, the communication conducted during the 88 observed and written interviews was analyzed in terms of content and form. The individual sentences of observed and recorded interviews were situationally analyzed using selected concepts of transaction analysis and written in a table. At the end of each interview there is a short summary; based on a com- prehensive analysis, recommendations have been made for more effective communication. The basic qualitative approach was the molar approach while selecting more complex ob- servation units (individual transactions) as a form of participant observation and, in terms of observation strategy, a method of isomorphic description, where communication was recorded in observed persons in all their manifestations and natural succession. Further- more, elements of introspection were used as a control mechanism of ego-state analysis in the area of social diagnosis. The evaluation of interviews showed that for effective and functional communication an Adult ego-state is necessary. When not primarily used in communication, it is more than appropriate to activate this ego-state. Using the methods and concepts of transaction analysis, the intercepted communication between employees and clients of the Drop In Center was analyzed. On the basis of a com- prehensive analysis, recommendations were made for more effective communication of both parties, with an emphasis on the use of Adult to Adult communication. The theoretical part of the thesis provides information on transaction analysis, a comprehensive summary of knowledge in the field of communication, therapeutic relationship and methods used in the context of drug policy and low-threshold addictological services. Keywords Transactional Analysis, Communication, Low-Threshold Services, Therapeutic Relationship, Counselling, Low-Threshold Center Drop In
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 75.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 102 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Mgr. Nora Titman Staňková 11.93 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 555 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 665 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 572 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 157 kB