velikost textu

Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol
Název v angličtině:
Academic self-efficacy of high school students
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jana Draberová
Školitel:
doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Id práce:
144484
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vnímaná akademická účinnost|self-efficacy|vývoj dotazníku|střední škola|český jazyk|matematika
Klíčová slova v angličtině:
academic self-efficacy|self-efficacy|scale development|high school|Czech language|mathematics
Abstrakt:
Název práce: Vnímaná akademická účinnost žáků středních škol Autor: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Školitel: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Pracoviště: Katedra psychologie Abstrakt: Předkládaná disertační práce se věnuje konceptu vnímané akademické účinnosti. Jejím cílem je vytvořit výzkumný nástroj pro měření vnímané akademické účinnosti žáků středních škol, který v českém prostředí zatím není k dispozici. Teoretická část vychází z obecnější roviny vnímané osobní účinnosti a dále se zaměřuje na konkrétní charakteristiky vnímané akademické účinnosti a způsoby jejího měření. Empirická část se věnuje vývoji dotazníku, jeho psychometrickým vlastnostem a zjišťování vztahu vnímané akademické účinnosti s dalšími proměnnými. Výzkumný soubor tvoří 1717 žáků středních škol ze všech krajů České republiky. Do výzkumu byla zahrnuta střední odborná učiliště, střední odborné školy a gymnázia. Žáci vyplňovali dotazník pro český jazyk a pro matematiku. Výsledný výzkumný nástroj vykazuje vysokou reliabilitu, ověřena byla také jeho validita. Dále se ukázal statisticky významný vztah mezi naměřenou vnímanou akademickou účinností a dalšími proměnnými, jako je například školní známka, typ studované školy, pohlaví, specifické poruchy učení a chování, či obliba předmětu. Klíčová slova: vnímaná akademická účinnost, self-efficacy, vývoj dotazníku, střední škola, český jazyk, matematika
Abstract v angličtině:
Title: Academic self-efficacy of high school students Author: Mgr. et Mgr. Jana Draberová Supervisor: Doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. Department: Department of Psychology Abstract: This dissertation thesis deals with the concept of academic self-efficacy. The aim of this study was to develop a research tool for assessing high school students` academic self-efficacy, which is not yet available in the Czech environment. The theoretical part is based on a more general level of self-efficacy and further focuses on the specific characteristics of academic self- efficacy and ways of measuring it. The empirical part deals with the development of the questionnaire, with verification of its psychometric characteristics and finding out the relationship with other variables. The research sample consists of 1717 high school students from all regions of the Czech Republic. The research included secondary vocational schools and grammar schools. Students filled in the questionnaire for Czech language and for mathematics. The final research tool is highly reliable and also its validity has been verified. Furthermore, the statistically significant relationship between measured academic self-efficacy and other variables such as school grade, the type of school, gender, specific learning and behavioral disorders or the popularity of the school subject has been shown. Keywords: academic self-efficacy, self-efficacy, scale development, high school, Czech language, mathematics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Draberová 2.95 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Draberová 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Draberová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Draberová 183 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jana Draberová 1 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. 430 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 372 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.69 MB