velikost textu

Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče
Název v angličtině:
Psychosocial aspects of intrapartal and postpartal care
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lea Takács
Školitel:
PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
MUDr. Blanka Vavřinková, CSc.
Konzultant:
PhDr. MUDr. Pavel Čepický, CSc.
Id práce:
144482
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (P7701)
Obor studia:
Sociální psychologie (XPSS)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 9. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychosociální aspekty; perinatální péče; porodní péče; pacientská spokojenost; porodní zkušenost
Klíčová slova v angličtině:
psychosocial aspects; perinatal care; intrapartum care; patient satisfaction; childbirth experience
Abstrakt:
Název: Psychosociální aspekty porodní a poporodní péče Autor: Mgr. Lea Takács Pracoviště: Katedra psychologie Školitel: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Konzultant: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. Abstrakt Současný stav poznání: Spokojenost rodiček s porodní a poporodní péčí je do značné míry ovlivněna psychosociálními faktory. Navzdory rozsáhlému výzkumu však není pojem spokojenosti s perinatální péčí dostatečně definován a vyjasněn, často je navíc zaměňován s příbuznými, avšak odlišnými pojmy, zejména s pojmem spokojenosti s porodem. Nejasnosti se týkají především určení dimenzí a determinant spokojenosti s péčí u různých skupin rodiček a rovněž role, kterou hrají pro tuto spokojenost psychosociální faktory ve srovnání s biomedicínskými proměnnými. Cíle: Cílem této práce je prohloubit porozumění pojmu spokojenosti s perinatální péčí analýzou psychosociálních a biomedicínských faktorů, které tuto spokojenost ovlivňují u různých skupin rodiček rozlišených podle typu porodu (vaginální porod, akutní císařský řez, plánovaný císařský řez). S ohledem na záměr osvětlit rozdíl mezi spokojeností s péčí a spokojeností s porodem byly analýzy prediktorů provedeny zvlášť pro obě tyto proměnné. Metodika: K identifikaci klíčových prediktorů spokojenosti byla užita ordinální logistická regrese. Data byla získána od souboru 680 žen, které porodily v porodnicích Kraje Vysočina v období od října 2013 do září 2014. Ženám byly administrovány dotazníkové baterie v posledním trimestru těhotenství a dva měsíce po porodu. Výsledky: Faktory ovlivňující spokojenost s perinatální péčí a spokojenost s porodem se liší: zatímco o spokojenosti s péčí rozhodovaly především faktory psychosociální (vztahy se zdravotníky) a biomedicínské proměnné hrály zanedbatelnou roli, pro spokojenost s porodem byly klíčovými prediktory intenzita porodní bolesti a informace od zdravotníků. Spokojenost s péčí souvisela se sociálním zázemím žen, spokojenost s porodem s jejich osobnostními charakteristikami. Byly rovněž zjištěny rozdíly ve faktorech ovlivňujících spokojenost u žen dle typu porodu. Klíčová slova: psychosociální aspekty; perinatální péče; porodní péče; pacientská spokojenost; porodní zkušenost
Abstract v angličtině:
Title: Psychosocial aspects of intrapartum and postpartum care Author: Mgr. Lea Takács Department: Department of Psychology Supervisor: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. Consultant: MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. Abstract Background: Satisfaction with perinatal care is largely a result of psychosocial aspects of the care provided. However, despite a considerable body of research, the concept of satisfaction with perinatal care is not sufficiently defined and understood, being often confused with other concepts, particularly with that of satisfaction with childbirth experience. The lack of knowledge concerns especially the psychosocial dimensions and determinants of the care, most importantly for different groups of women, and the level of importance of psychosocial factors for satisfaction compared to biomedical variables. Objective: The aim of the present dissertation is to contribute to the theory of satisfaction by investigating the psychosocial and biomedical factors that affect satisfaction with perinatal care and satisfaction with childbirth experience in different groups of women depending on the mode of delivery (vaginal delivery, emergency caesarean section or elective caesarean section). Method: Ordinal logistic regression was used to identify the key predictors of satisfaction. The data were obtained from 680 women who gave birth at maternity hospitals in Vysočina region between October 2013 and September 2014. The women completed questionnaires in the third trimester of pregnancy and two months after delivery. Results: Our results confirmed the difference between satisfaction with perinatal care and satisfaction with childbirth experience as their predictors differed considerably. While satisfaction with care was predicted mainly by the psychosocial factors (the interactions and relationships with caregivers) with a negligible influence of the biomedical variables, satisfaction with childbirth experience was predicted primarily by the intensity of childbirth pain and the information received. Satisfaction with care was associated with women’s social background, while satisfaction with childbirth with their psychological characteristics. The intergroup differences in satisfaction predictors were also observed depending on the mode of delivery. Key words: psychosocial aspects; perinatal care; intrapartum care; patient satisfaction; childbirth experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lea Takács 813 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lea Takács 266 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lea Takács 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lea Takács 67 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lea Takács 310 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Simona Horáková Hoskovcová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Blanka Vavřinková, CSc. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB