velikost textu

Princípy ochrany životného prostredia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Princípy ochrany životného prostredia
Název v češtině:
Principy ochrany životního prostředí
Název v angličtině:
Principles of environmental protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Barbora Brezinová
Oponenti:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Id práce:
144471
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 3. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
principy, principy práva životního prostředí, ochrana životního prostředí
Klíčová slova v angličtině:
principles, principles of environmental law, environmental protection
Abstrakt:
Abstrakt Táto práca je venovaná vybraným princípom ochrany životného prostredia. Obsahuje všeobecný úvod k téme právnych princípov, nasledovaný stručným popisom danej oblasti v medzinárodnom a unijnom práve životného prostredia. V ďalšej časti je pozornosť venovaná teoretickej analýze, pričom ide o nasledujúce princípy: (i) princíp (trvalo) udržateľného rozvoja, (ii) princíp prevencie, (iii) princíp predbežnej opatrnosti, (iv) princíp zodpovednosti pôvodcu a znečisťovateľ platí, (v) princíp najvyššej hodnoty, (vi) princíp vysokej úrovne ochrany a napokon (vii) princíp informovanosti a účasti verejnosti. Práca je zameraná na situáciu v Českej republike. Jej cieľom je poskytnúť rozbor uplatnenia princípov ochrany životného prostredia v ustanoveniach právnych predpisov, a taktiež ich aplikácie v judikatúre českých súdov, najmä Najvyššieho správneho súdu. Na obohatenie je uvedený i popis venovaný medzinárodnej a unijnej úrovni, a tiež komparatívna charakteristika rakúskeho prístupu k diskutovanej problematike. Napokon nasleduje vyhodnotenie výsledkov realizovanej analýzy, sprevádzané vyvodením záverov ohľadne efektívnosti využívania princípov ochrany životného prostredia. S cieľom prispieť k zlepšeniu súčasnej situácie je uvedených niekoľko odporúčaní de lege ferenda. Princípy ochrany životného prostredia podľa všetkého budú zohrávať kľúčovú úlohu pri vytváraní koherentnejšieho a efektívnejšieho environmentálneho práva. Môžu tak napomáhať zvýšeniu jeho významu pri ochrane životného prostredia v praxi, a to na úrovni národnej i celosvetovej.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores selected principles of environmental protection. First, a general introduction to the topic of legal principles is given. It is followed by a description of the approach taken in international environmental law and the environmental law of the European Union. Subsequently, this paper focuses on a theoretical analysis of these selected principles: (i) principle of sustainable development, (ii) preventative principle, (iii) precautionary principle, (iv) polluter pays principle, (v) principle of the highest value, (vi) principle of a high level of protection and finally, (vii) principle of access to information and of public participation. The main attention is paid to the situation in the Czech Republic. The aim was to provide an analysis of the principles of environmental protection in statutory provisions, and of their application by the Czech courts (the Supreme Administrative Court in particular). However, also a brief comparative description of the Austrian approach to the discussed topic is given. Finally, the research results are discussed and conclusions concerning the effectiveness of the environmental principles application are drawn. In order to improve the current situation, several recommendations de lege ferenda are listed. The principles of environmental protection will play a key role in making the environmental law more coherent and effective, thus enhancing its importance in practical protection of the environment at both the national and global level.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Barbora Brezinová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Barbora Brezinová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Barbora Brezinová 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martina Franková, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB