velikost textu

Automatizovaná tvorba a kartografická generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Automatizovaná tvorba a kartografická generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu
Název v angličtině:
Automatic Detection and Cartographic Generalization of Spot Heights from Digital Terrain Models
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Polášek
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lysák
Oponent:
Ing. Aleš Tippner
Id práce:
144468
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Kartografie a geoinformatika (NKARTGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kótovaný bod, digitální model reliéfu, kartografická generalizace, výškopis
Klíčová slova v angličtině:
spot height, digital terrain model, cartographic generalization, hypsography
Abstrakt:
Předmětem této práce je návrh automatizované tvorby kótovaných bodů z dat leteckého laserového skenování a jejich následné generalizace. První část je věnována samotnému pojmu kótovaný bod, významu kótovaných bodů z hlediska znázorňování výškopisu na mapách a doporučením, týkajících se rozložení kótovaných bodů na mapách. V další části jsou popsány různé přístupy k extrakci kritických bodů terénu (vrcholy, prohlubně a sedla) z digitálních modelů reliéfu jakožto vhodných míst pro umístění kótovaných bodů (kandidátní body). Dále je uveden popis geomorfologických charakteristik, které umožňují ohodnotit kandidátní body v závislosti na jejich významnosti. Nakonec jsou rozebrány možné postupy samotného procesu generalizace kótovaných bodů. Na základě analýzy rozložení kótovaných bodů na Základní mapě ČR a doporučení pro umisťování kótovaných bodů uvedených v literatuře byla navržena vlastní metoda automatizované tvorby a generalizace kótovaných bodů z digitálních modelů reliéfu. Tento návrh byl v rámci práce implementován a otestován na reálných datech DMR 5G. Výsledky testování včetně grafických výstupů jsou pak uvedeny v samotném závěru práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this work is to design automatic detection of spot heights from airborne laser scanning data and its generalization. The first part is about the idea of spot height: the importance of spot heights for altimetry representation on maps and suggestions concerning the scatter of spot heights on maps. In the following part, different approaches for terrain critical points extraction (peaks, depressions, passes) from digital terrain models are described as suitable places for spot heights location. Further, we introduce a description of geomorphological characteristics of these points by which is possible to identify its significance and generalize them. In accordance to analysis of Základní mapa ČR and recommendation for spot heights location described in literature we designed own method of automatic generation and generalization spot heights from digital terrain models. This method were implemented and there is a description of the test data and results on the real data DMR 5G of the algorithm in the end of the work. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Polášek 6.61 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Polášek 17 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Polášek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Polášek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lysák 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Aleš Tippner 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Kolář, CSc. 153 kB