text size

Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk
Titile (in english):
Buried Soils as a reflection of Human and Climate influence on Landscape from Upper Pleistocene to Middle Ages
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Lenka Vejrostová
Supervisor:
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
Opponents:
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
RNDr. Barbora Vysloužilová
Thesis Id:
144459
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Study programm:
Physical Geography and Geoecology (P1306)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
23/05/2019
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
pravěk, středověk, krajina, zemědělství, vegetace, geomorfologie, sedimentologie, mikromorfologie, geochemie
Keywords:
prehistory, medieval, landscape, agriculture, vegetation, geomorphology, sedimenthology, micromorphology, geochemistry
Abstract (in czech):
Kombinace sedimentologických, geochemických, geofyzikálních a paleobiologických metod obvykle umožňuje více či méně komplexní rekonstrukci vývoje environmentálního prostředí zachyceného v pedosedimentárních záznamech. V případě holocenních záznamů je možno rozšířit toto portfolio i o geoarcheologické metody. Cílem této práce bylo poskytnout odpovědi na otázky využití pedogeochemických a geoarcheologických metod ve výzkumu pohřbených půd a pokusit se odpovědět na to, jak velká byla role klimatu nebo člověka pedosedimentárního záznamu. Multidisciplinární analýza provedená na celkem pěti lokalitách Česka (Kly, Brno Přízřenice, Česká Bělá), Slovenska (Bíňa Čata) a Polska (Sowin) poskytla řadu poznatků o vývoji půd a vztahu člověka, klimatu a krajiny od svrchního pleistocénu (MIS 3) po středověk. Detekce klimatických změn v rámci glaciálních paleopůd lokality Bíňa Čata byla soustředěna na období od raného MIS 3 do přelomu MIS 3/ MIS 2. Použité metody umožnily korelaci vzniklých půd s interstadiály Oerel, Glinde a Denekamp, stejně jako rozlišení změn teplotních či vlhkostních charakteristikách v době vzniku půd i po ní. Iluviální vrstvy archeologických lokalit Sowin a Kly jsou zajímavým příkladem klimaticky podmíněného texturního prvku v lokalitě prokazatelně antropogenně ovlivněné. Jejich geneze je podmíněna zvýšenými srážkovými úhrny v období před depozicí spraší v pozdním glaciálu či holocénu (Sowin, vznik vrstev ve dvou fázích) a v subboreálu (Kly, vznik během jedné fáze); antropogenní ovlivnění jejich vzniku bylo vyloučeno. V Brně Přízřenicích byla na základě komplexní pedogeochemické a geoarcheologické analýzy určena přirozeně vzniklá katéna tvořená černicí a černozemí s velkou mírou antropogenního ovlivnění během neolitu až doby bronzové. Půdy nesou četné doklady antropogenního ovlivnění hnojením (Cox, Ca, P, K zejména v černozemním, méně hydromorfně ovlivněné profilu. Využití půdy pro pěstování plodin (orba) je doloženo i dalšími metodami. V případě středověkých aluviálních sedimentů nivě Březiny u České Bělé pedogeochemické analýzy jasně prokázaly zvýšené množství organické hmoty a nárůst hodnot koncentrace Pb, Cd i Zn, čímž byl identifikován jejich původ obecně –jednalo se o materiál vzniklý těžbou a zpracováním polymetalické rudy. Půdní mikromorfologie ukázala na fluviální transport před redepozicí (vytříděnost, neorientovanost krystalů biotitu) a původní pozici pravděpodobně v odkalovací nádrži (množství mikrouhlíků a množství nefragmentovaných diatomitů indikujících prostředí stojaté vo Zvolené metody se ukázaly jako vhodné pro detekci klimatických změn zachycených pohřbených glaciálních i holocenních půdách, i pro zachycení a interpretaci míry klimatického nebo antropogenního ovlivnění holocenních půd a sedimentů.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Vejrostová 954 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Lenka Vejrostová 24.55 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Vejrostová 52 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Vejrostová 57 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary Mgr. Lenka Vejrostová 276 kB
Download Opponent's review RNDr. Karel Kirchner, CSc. 258 kB
Download Opponent's review RNDr. Barbora Vysloužilová 261 kB
Download Defence's report 1.22 MB