velikost textu

Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pohřbené půdy jako odraz vlivu člověka a klimatu na krajinu od svrchního pleistocénu po středověk
Název v angličtině:
Buried Soils as a reflection of Human and Climate influence on Landscape from Upper Pleistocene to Middle Ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lenka Vejrostová
Školitel:
Mgr. Lenka Lisá, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Karel Kirchner, CSc.
RNDr. Barbora Vysloužilová
Id práce:
144459
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Fyzická geografie a geoekologie (P1306)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pravěk, středověk, krajina, zemědělství, vegetace, geomorfologie, sedimentologie, mikromorfologie, geochemie
Klíčová slova v angličtině:
prehistory, medieval, landscape, agriculture, vegetation, geomorphology, sedimenthology, micromorphology, geochemistry
Abstrakt:
Kombinace sedimentologických, geochemických, geofyzikálních a paleobiologických metod obvykle umožňuje více či méně komplexní rekonstrukci vývoje environmentálního prostředí zachyceného v pedosedimentárních záznamech. V případě holocenních záznamů je možno rozšířit toto portfolio i o geoarcheologické metody. Cílem této práce bylo poskytnout odpovědi na otázky využití pedogeochemických a geoarcheologických metod ve výzkumu pohřbených půd a pokusit se odpovědět na to, jak velká byla role klimatu nebo člověka pedosedimentárního záznamu. Multidisciplinární analýza provedená na celkem pěti lokalitách Česka (Kly, Brno Přízřenice, Česká Bělá), Slovenska (Bíňa Čata) a Polska (Sowin) poskytla řadu poznatků o vývoji půd a vztahu člověka, klimatu a krajiny od svrchního pleistocénu (MIS 3) po středověk. Detekce klimatických změn v rámci glaciálních paleopůd lokality Bíňa Čata byla soustředěna na období od raného MIS 3 do přelomu MIS 3/ MIS 2. Použité metody umožnily korelaci vzniklých půd s interstadiály Oerel, Glinde a Denekamp, stejně jako rozlišení změn teplotních či vlhkostních charakteristikách v době vzniku půd i po ní. Iluviální vrstvy archeologických lokalit Sowin a Kly jsou zajímavým příkladem klimaticky podmíněného texturního prvku v lokalitě prokazatelně antropogenně ovlivněné. Jejich geneze je podmíněna zvýšenými srážkovými úhrny v období před depozicí spraší v pozdním glaciálu či holocénu (Sowin, vznik vrstev ve dvou fázích) a v subboreálu (Kly, vznik během jedné fáze); antropogenní ovlivnění jejich vzniku bylo vyloučeno. V Brně Přízřenicích byla na základě komplexní pedogeochemické a geoarcheologické analýzy určena přirozeně vzniklá katéna tvořená černicí a černozemí s velkou mírou antropogenního ovlivnění během neolitu až doby bronzové. Půdy nesou četné doklady antropogenního ovlivnění hnojením (Cox, Ca, P, K zejména v černozemním, méně hydromorfně ovlivněné profilu. Využití půdy pro pěstování plodin (orba) je doloženo i dalšími metodami. V případě středověkých aluviálních sedimentů nivě Březiny u České Bělé pedogeochemické analýzy jasně prokázaly zvýšené množství organické hmoty a nárůst hodnot koncentrace Pb, Cd i Zn, čímž byl identifikován jejich původ obecně –jednalo se o materiál vzniklý těžbou a zpracováním polymetalické rudy. Půdní mikromorfologie ukázala na fluviální transport před redepozicí (vytříděnost, neorientovanost krystalů biotitu) a původní pozici pravděpodobně v odkalovací nádrži (množství mikrouhlíků a množství nefragmentovaných diatomitů indikujících prostředí stojaté vo Zvolené metody se ukázaly jako vhodné pro detekci klimatických změn zachycených pohřbených glaciálních i holocenních půdách, i pro zachycení a interpretaci míry klimatického nebo antropogenního ovlivnění holocenních půd a sedimentů.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Vejrostová 954 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lenka Vejrostová 24.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Vejrostová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Vejrostová 57 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lenka Vejrostová 276 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karel Kirchner, CSc. 258 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Barbora Vysloužilová 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.22 MB