velikost textu

Multikomponentní signalizace u želv a šupinatých plazů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Multikomponentní signalizace u želv a šupinatých plazů
Název v angličtině:
Multi-component signalling in turtles and squamate reptiles
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jindřich Brejcha
Školitel:
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
Oponenti:
RNDr. Ivan Rehák, CSc.
Pau Carazo, Dr.
Konzultant:
Mgr. Jakub Kreisinger, Ph.D.
Id práce:
144420
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Program studia:
Teoretická a evoluční biologie (P1526)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zbarvení, pigmentace, biosémiotika, multikomponentní signalizace, želvy, plazi
Klíčová slova v angličtině:
Body coloration, pigmentation, biosemiotics, multicomponent signalling, chelonia, reptilia
Abstrakt:
ABSTRAKT Multikomponentní signály jsou komplexní podněty, sestávající se z mnoha součástí, vnímané pouze jedním smyslovým orgánem. Barevné vzory na tělech živočichů mohou fungovat právě jako multikomponentní signály. Tato práce zahrnuje výsledky studií zabývající se způsoby produkce barvy na povrchu těl želv a šupinatých plazů společně s poznámkami o relativistickém pojetí funkce takových barevných povrchů těl živočichů. Výsledky ukazují, že zbarvení želv, kterému byla do současnosti věnována pouze malá pozornost, je pod vlivem působení pohlavního výběru. Zbarvení želv je stejně jako zbarvení šupinatých plazů výsledkem upořádání různých typů pigmentových buněk v kůži. Želvy však mohou produkovat barvu svých těl také pomocí uspořádání vláken kolagenu v kůži, což je jev známý pouze u ptáků a savců. Mezi zkoumanými druhy se mechanismy produkce barvy povrchu těla výrazně liší, přestože jsou jednotlivé složky utvářející zbarvení mezi těmito druhy sdílené. Na příkladu polymorfních ještěrek je ukázáno, že kategorické rozdíly v barvě jednotlivých morf vznikají ve skutečnosti na základě kvantitativních rozdílů v obsahu jednotlivých pigmentů. Kvantita těchto pigmentů je však regulována dvěma konzervativními úseky DNA, které jsou sdílené mezi barevnými morfami napříč různými druhy. Želvy a plazi nabízejí užitečný pohled na evoluci multikomponentní signalizace, právě díky názornému a zajímavému složení jejich kůže. V rámci teoretického pojetí signalizace mezi živočichy se jeví přechod od chápání barevných povrchů jako jednoznačných signálů kvality ke konceptu multikomponentních dynamických procesů, které nabývají význam skrze interakce jedinců, jako slibným krokem pro lepší uchopení podstaty zvířecí komunikace. Klíčová slova: Zbarvení, pigmentace, biosémiotika, multikomponentní signalizace, želvy, plazi
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Multicomponent signals are complex stimuli directed to receptors of only single modality. Colourful ornaments of animals are multicomponent signals. In this thesis I present results of studies on the origin of coloration in turtles and squamate reptiles together with notes on relativistic view of the functionality of animal coloration. The results show that turtle coloration, which have been studied only marginally until now, is shaped by sexual selection. It is shown that turtles share mechanisms of coloration by vertical organization of different pigment cell types together with squamate reptiles. Turtles also produce colour by organization of collagen fibres which share trait with birds and mammals. Mechanisms of body coloration differ dramatically between closely related turtle species studied even though the individual constituting components are shared among these species. On the example of polymorphic lizards, it is shown that qualitative categorical difference between groups of individuals of the same population are maintained based on quantitative changes in pigment contents regulated by ancient loci shared by different species. The turtles and reptiles are valuable source of our knowledge on the evolution of multicomponent visual signalling due to their intriguing composition of skin. Transition from monocomponent-like understanding of colour signals as indicators, to study of multicomponent signalling as dynamical relativistic processes may represent promising direction in study of animal communication in the future. Key words: Body coloration, pigmentation, biosemiotics, multicomponent signalling, chelonia, reptilia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jindřich Brejcha 90.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jindřich Brejcha 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jindřich Brejcha 102 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Jindřich Brejcha 2.35 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ivan Rehák, CSc. 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Pau Carazo, Dr. 3.28 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 669 kB