velikost textu

Morfologie a evoluce vybraných skupin Palaeodictyopterida (Insecta: Palaeoptera)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Morfologie a evoluce vybraných skupin Palaeodictyopterida (Insecta: Palaeoptera)
Název v angličtině:
Morphology and evolution of selected groups of Palaeodictyopterida (Insecta: Palaeoptera)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martina Pecharová
Školitel:
RNDr. Jakub Prokop, Ph.D.
Oponenti:
Roman Hodunko, CSc., Dr.
RNDr. Pavel Sroka, Ph.D.
Id práce:
144324
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Palaeoptera, Palaeodictyopterida, srovnávací morfologie, systematika, křídelní žilnatina, svrchní paleozoikum
Klíčová slova v angličtině:
Palaeoptera, Palaeodictyopterida, comparative morphology, systematics, wing venation, Late Palaeozoic
Abstrakt:
Abstrakt Palaeodictyopterida jsou pozoruhodným nadřádem hmyzu, který tvořil značnou část diverzity hmyzu svrchního paleozoika, koncem permu však z fosilního záznamu mizí. Hlavní synapomorfií zástupců nadřádu je bodavě-sací ústní ústrojí ve formě rostra, které bylo tvořeno pěti stylety. Toto rostrum pravděpodobně sloužilo k nabodávání rostlinných pletiv a sání šťáv. Stejný typ ústního ústrojí sdílely s dospělci i larvy Palaeodictyopterida. Vnější genitálie nadřádu vykazují také důležité morfologické znaky. Samčí genitálie jsou tvořeny párem gonostylů a dvěma laloky penisu, podobnou morfologii genitálií nalézáme u recentních Ephemeroptera. Samičí genitálie Palaeodictyopterida jsou vyvinuty v kladélko, které lze srovnat s endofytickým kladélkem některých recentních Odonata. Tyto morfologické znaky také ukazují na možné postavení Palaeodictyopterida jako sesterského taxonu k Odonatoptera + Panephemeroptera. Hlavním cílem práce bylo popsat nové zástupce řádu Megasecoptera, druhé nejpočetnější skupiny nadřádu Palaeodictyopterida. Křídelní žilnatina Megasecoptera vykazuje ve srovnání s bazálním řádem Palaeodictyoptera postupnou redukci podélných i příčných žilek. Další tělní struktury byly pozorovány hlavně u čeledí Brodiopteridae a Protohymenidae, u kterých byly nalezeny rozdíly v délce ústního ústrojí a morfologii genitálií. To nám poskytuje představu o specializaci na různé potravní zdroje v rámci jednoho řádu. Vedlejším cílem bylo studium larev řádu Palaeodictyoptera, jejichž morfologie oblasti artikulace křídelních pochev poskytla podporu pro duální teorii vzniku hmyzího křídla.
Abstract v angličtině:
Abstract Palaeodictyopterida is remarkable insect superorder, which formed a significant part of the diversity of upper Palaeozoic insects, but disappeared by the end of the Permian. The main synapomorphy of the superorder is the piercing-sucking mouthparts in the form of a rostrum consisting of five styles. This rostrum was probably used to pierce on plant tissue and for the juice sucking. The same type of mouthparts shared by adults was present also in larvae of Palaeodictyopterida. The external copulatory organs of the superorder members was also showed some morphological interests. The male genitalia consist of a pair of gonostyli and two penial lobes, similarly to the genitalia of recent Ephemeroptera. The female genitalia of Palaeodictyopterida are developed in a form of the ovipositor that can be compared with the endophytic ovipositor of some recent Odonata. This morphological features support placement of Palaeodictyopterida as sister group of Odonatoptera + Panephemeroptera. The main aim of the work was to describe new representatives of the order Megasecoptera, the second largest group of Palaeodictyopterida. Wing venation of Megasecoptera exhibits a reduction of the longitudinal and transverse veins in comparison with the order Palaeodictyoptera. Other body structures were examined mainly in the families Brodiopteridae and Protohymenidae, where differences in the length of the mouthparts and genital morphology were found. This gives us the idea of specializing in a variety of food sources within a single order. The secondary task was to study the larvae of the order Palaeodictyoptera, whose morphology of the articulation of the wing sheats given support for the dual theory wing origin hypothesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Pecharová 28.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Pecharová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Pecharová 93 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martina Pecharová 470 kB
Stáhnout Posudek oponenta Roman Hodunko, CSc., Dr. 583 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Sroka, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 128 kB