velikost textu

Aplikace DPH ve stavebnictví se zaměřením na přenos daňové povinnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aplikace DPH ve stavebnictví se zaměřením na přenos daňové povinnosti
Název v angličtině:
Application of VAT (value added tax) in construction industry focused on tax obligation transfer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Škopek
Vedoucí:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Id práce:
144308
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
daň z přidané hodnoty, stavebnictví, přenesení daňové povinnosti k DPH
Klíčová slova v angličtině:
VAT – value added tax, construction industry, tax obligation tranfer to VAT
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou daně z přidané hodnoty ve stavebnictví s důrazem na institut přenesení daňové povinnosti k DPH. V první části práce se autor věnuje obecně pojmu DPH, historické a současné právní úpravě této daně v Evropské unii a v České republice a principům DPH podle českého právního řádu. Druhá část práce se pak zabývá stavebnictvím a jeho právní úpravou v rámci České republiky. Stěžejní část práce se pak věnuje aplikaci DPH ve stavebnictví, autor se zde věnuje zásadním otázkám aktuálně účinného právního řádu a uvádí důležitou judikaturu národních soudů, ale také judikaturu Soudního dvora Evropské unie. V neposlední řadě autor podrobně rozebírá institut přenesení daňové povinnosti k DPH v oblasti stavebnictví. Autor se také věnuje nejdůležitějším změnám v souvislosti s aplikací DPH ve stavebnictví, které vejdou v účinnost po 1. lednu 2014. Poslední kapitola práce je praktickým příkladem - ukázkou aplikace DPH ve stavebnictví. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum thesis deals with issues of VAT (value added tax) in construction industry with emphasis on tax obligation transfer to VAT. In the first part of the thesis the author generally devotes to the term VAT, to the historical and current legal adjustments of this tax within European Union and the Czech republic, then to the principles of VAT according to the Czech legal code. The second part of the thesis deals with construction industry and its legal adjustment in the Czech republic. The main part of the thesis is devoted to the application of VAT in construction industry; the author deals in this part with basic questions about current legal code in force and states important judicature of national courts and also judicature of European court of justice. Last but not least the author analyses minutely tax obligation transfer to VAT in field of construction industry. Author deals with the most important changes that come into force after the 1 January 2014 and are related to application of VAT in construction industry, too. The last chapter is then the practical example - demonstration of VAT application in construction industry. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Škopek 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Škopek 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Škopek 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 326 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 164 kB