velikost textu

Historická symbolika v osvětové literatuře Legionářů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historická symbolika v osvětové literatuře Legionářů
Název v angličtině:
The historical symbolism in the education literature of Czechoslovak Legions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Purkert
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.
Id práce:
144279
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 2. 2015
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
legionářská literatura, českoslovenští legionáři, symbolika, historické stereotypy, historický mýtus
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak Legions, literature of Legions, Symbolism, historical stereotypes, historical myth
Abstrakt:
Předkládaná práce se zabývá způsoby používání historie v propagační literatuře legionářských autorů v kontextu vývoje legionářského hnutí. Cílem je zjistit, jak a která témata z historie využívají legionáři ke konstrukci své identity a výkladu kontextu svého hnutí v národních dějinách. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je zmapování distribuce historických témat mezi různými typy jejich knižních titulů. Výsledky budou sloužit jako základ pro zasazení historické symboliky do kontextu sociálního života legionářů v meziválečné době a detekci faktorů, jež determinovaly její formulaci, v porovnání rozdílů v užití mezi autory s rozdílným politickým přesvědčením. První část obsahuje výklad vývoje legionářského hnutí ve válce a souvislosti historických motivů, druhá část popisuje vývoj v meziválečném Československu v kontextu produkce legionářské literatury. Třetí část se věnuje obsahu historické symboliky.
Abstract v angličtině:
This bachelor’s thesis contains an analysis of various modes of utilization of historical themes in educational literature, which was produced by Legionnaires, in the context of Legionnaire movement. The goal is to detect how and which motives are employed by Legionnaires for construction of their identity and explication of the context of their movement within the national history. The method of achieving this goal is to survey the distribution of historical themes among various types of titles. The results serve as a basis for setting the historical symbolism into the context of social life of legionnaires in the interwar period and for detection of factors, which determined its formulation with comparison of differences of usage between authors with different political convictions. The first section contains interpretation of the development of the Legionnaire movement in the wartime in relation to historical motives, the second in the interwar period in the context of production of legionnaire literature. The third section describes the content of historical symbolism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Purkert 653 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Purkert 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Purkert 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Purkert 48 kB