velikost textu

Vliv typu diskriminační úlohy na rychlost a efektivitu diskriminačního učení vůči aposematické kořisti u ptačích predátorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv typu diskriminační úlohy na rychlost a efektivitu diskriminačního učení vůči aposematické kořisti u ptačích predátorů
Název v angličtině:
Effect of type of discrimination task on rate and effectiveness of discrimination learning to avoid aposematic prey in avian predators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Jůnová
Vedoucí:
doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Id práce:
144241
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sýkora koňadra, Parus major, diskriminační učení, barva, vzor, experimentální design, simultánní úloha, sekvenční úloha
Klíčová slova v angličtině:
great tit, Parus major, discrimination learning, colour, pattern, experimental design, simultaneous task, sequential task
Abstrakt:
Abstrakt Predátoři se při učení rozlišovat jedlou kořist od nejedlé mohou v přírodě setkat s jednotlivými typy kořisti postupně nebo s více typy najednou. Při testování diskriminačního učení ptačích predátorů v souvislosti s aposematickou kořistí se používají experimentální uspořádání zaměřené na sekvenční i simultánní předkládání kořisti. Mohou se lišit mírou obtížnosti pro predátora, což může ovlivnit výsledky testů, efektivita diskriminačního učení v sekvenčních a simultánních úlohách však ještě nebyla přímo experimentálně porovnávaná. Testovali jsme vliv typu diskriminační úlohy na efektivitu učení vyhýbat se aposematické kořisti a účinnost zapamatování si averze u dospělců i mláďat sýkory koňadry (Parus major), a to ve dvou typech sekvenční úlohy (pravidelné a náhodné) a v jednom typu simultánní úlohy (arénové). Ptáci se učili první den rozeznávat jedlou a nejedlou uměle vytvořenou kořist a druhý den se v paměťovém testu zjišťovala míra zapamatování si averze. Diskriminačním podnětem byla barva (alternativně červená/zelená) nebo vzor (alternativně skvrny/pruhy). Výsledky experimentu ukázaly, že sýkory se naučily diskriminovat lépe pomocí barvy než pomocí vzoru. Dospělé sýkory se naučily diskriminovat lépe než mláďata, a to nezávisle na typu úlohy. Vliv věku a pohlaví se projevil jen u některých úloh. Arénová úloha se ukázala pro sýkory jako obtížnější než sekvenční úloha. Signifikantní rozdíl se ale prokázal jenom u vzoru, který se sýkorám diskriminoval sám o sobě obtížněji. Odlišné způsoby prezentace diskriminovaných podnětů mohou mít vliv na výsledky experimentů, jelikož mohou ovlivňovat rychlost a efektivitu diskriminačního učení, ale míra tohoto vlivu může souviset i s typem diskriminovaných podnětů. Klíčová slova: sýkora koňadra, Parus major, diskriminační učení, barva, vzor, experimentální design, simultánní úloha, sekvenční úloha
Abstract v angličtině:
Abstract During the proces of learning to distinguish between edible and inedible prey, predators can encounter different types of prey either sequentially (one at a time) or simultaneously. Sequential as well as simultaneous presentation are used as experimental designs for testing discrimination learning of bird predators in relation to aposematic prey. These tasks can differ in difficulty level for predator which can affect test results; however, rate and effectivity of discrimination learning in sequential and simultaneous tasks have never been experimentally compared. We tested effect of type of discrimination task on effectivity of discrimination learning and memorability of prey discrimination in adults and juveniles great tits (Parus major) in two sequential tasks (regular and random) and one simultaneous task (multiple- choice). The birds learned to discriminate between edible and inedible artificial prey on the first day, and we investigated memorability of prey on the second day. We used colour (alternative red/green) or pattern (alternative dots/stripes) as discrimination cue. Results showed that tits learned to discriminate by colour cue better than by pattern cue. Adult tits learned to discriminate better than juveniles independently on task type. Effect of age and sex was shown in some tasks only. Multiple-choice discrimination task was more difficult for tits than sequential task. However, differences between tasks were found only for pattern discrimination showed as it was more difficult discrimination cue for tits. Different presentation of prey can impact effectivity of discrimination learning, but the effect can be related to discrimination cue. Key terms: great tit, Parus major, discrimination learning, colour, pattern, experimental design, simultaneous task, sequential task
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Jůnová 1.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Jůnová 421 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Jůnová 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D. 420 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Ivan Horáček, CSc. 153 kB